Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Se følgende
afsnit

Fra 1. august 2015 skal alle over 25 år, der ønsker en erhvervsuddannelse, have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole. Her skal deres erfaringer, baggrund og muligheder afklares, så deres uddannelsesforløb kan blive bestemt.
Der ansøges på www.optagelse.dk eller ved kontakt direkte til en erhvervsskole.

Den voksne skal ud over at være over 25 år og have bestået grundskolen med mindst karakteren 02 i matematik og dansk. Såfremt dette ikke er opfyldt, kan den voksne blive optaget på baggrund af:

  • Skolens helhedsvurdering
  • Almen voksenuddannelse (AVU) bestået på G-niveau
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) trin IV–læsning og II-matematik.

Adgangskravet gælder dog ikke, hvis den voksne har en uddannelsesaftale, eller for EUV1.

Der er tre modeller inden for erhvervsuddannelse for voksne – EUV1, EUV2 og EUV3. Hvilken model den voksne hører under, bestemmes ud fra erfaring og kompetencer.

Erhvervserfaring

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb - skole

Praktik

EUV1:mindst to års relevant erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring:

Anlægsgartner

Greenkeeper

½ - 10 dage 

0 uger

Dog evt.suppleringskursus på op til 9 uger for ledige

Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning.

Nej

EUV2: mindre end to års relevant erhvervserfaring eller en afsluttet ungdoms- eller videregående uddannelse m.v.

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning.

Max 2 år

EUV3: ingen relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse.

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Hovedforløb som erhvervsuddannelse for unge (EUD)

Praktik som almindelig EUD

 

Voksne omfattet af EUV1-2 har som udgangspunkt et hovedforløb, der er reduceret med 4 uger, da de ikke skal gennemføre fagene for hhv.:

Anlægsgartner: Trin 1: skolens valgfag, Trin 2: Iværksætteri og innovation, Virksomhedsøkonomi samt skolens valgfag.

Greenkeeper: Trin 1: Skolens valgfag, Trin 2: Svejsning, Entreprise samt skolens valgfag.

Herefter gælder det for EUV1-3, at erhvervsskolen skal give yderligere reduktion af skoleundervisningen, dels ud fra det faglige udvalgs bestemmelser dels ud fra øvrige individuelle erfaringer eller uddannelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning for hhv. Anlægsgartner og Greenkeeper.

For EUV1 er der ingen praktiktid.
For EUV2 er praktiktiden max. to år og derved afkortet væsentligt i forhold til den almindelige uddannelse.
For EUV3 gælder den almindelige praktiktid.

Som EUV2 kan man ansøge som yderligere nedsættelse af praktiktiden hos det faglige udvalg.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger med oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
  3. Startdato for et uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
  4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten for anlægsgartner her. Find erfaringsoversigten for greenkeeper her.
  5. Nuværende praktikvirksomheds accept og anbefaling.
  6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)
  7. Andre dokumentationer, der kan være relevante.

Den samlede ansøgning om nedsættelse af praktiktiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV. 

Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen.

For EUV1 går den voksne til den svendeprøve, der følger efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.
For EUV2 fastsættes tidspunktet for svendeprøven ud fra uddannelsens påbegyndelsesdato + antal uger til kompetenceafklaring, grundforløb og hovedforløb.

For EUV3 følger den voksne samme beregning af tidspunktet for svendeprøven som for unge.

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ingen praktiktid eller er den voksne i skolepraktik, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Voksne, der gennemfører en erhvervsuddannelse, har de samme muligheder for at vælge EUX, påbygning, højniveaufag og talentspor i deres uddannelsesforløb, som unge. Det gælder uanset, om den voksne er vurderet til EUV1, EUV2 eller EUV3.
Det vil være en fordel for alle parter at få det afklaret så hurtigst muligt i forbindelse med den indledende kompetenceafklaring.

Talentspor eller valg af enkelte højniveaufag ændrer ikke på antallet af skoleuger. Det er alene et spørgsmål om fagenes sværhedsgrad og indhold.

Studierettet eller erhvervsrettet påbygning af supplerende undervisning følger de generelle gældende bestemmelser og aftaler mellem virksomhed og den voksne. Uddannelsestiden lægges til det aftalte uddannelsesforløb.

Ved valg af EUX som voksen skal seks grundfag på C-niveau – dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, kemi og biologi – være opnået forud for hovedforløbet.
Der er mulighed for at få eventuel deltagerbetaling til disse fag refunderet, hvis de erhverves på andre uddannelsesinstitutioner.
For voksne, der følger EUV2, kan de tre sidstnævnte fag erhverves på grundforløbets 2. del.

Voksne, der gennemfører EUX som del af deres uddannelse, vil ikke få reduceret deres skoleundervisning på hovedforløbet, men følger alle de fag, der er gældende i uddannelsen med EUX.

Læs mere om uddannelsesforløb, praktik og løn for EUV1, EUV2 og EUV3 her

Den voksne skal ikke aflægge grundforløbsprøve eller opfylde overgangsbestemmelser mellem grundforløb og hovedforløb. Dog skal den voksne have de certifikater, der er påkrævet.

Da der ikke er praktiktid, er en uddannelsesaftale ikke nødvendig. Skoleforløbet kan gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få refusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser. Dog tidligst fra den voksne har være ansat i virksomheden svarende til fuld tid i mindst tre måneder.
Der er ikke prøvetid, og virksomheden skal ikke være godkendt som praktikvirksomhed.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

Den voksne kan modtage undervisning i de dele af grundforløbets 2. del, som kompetenceafklaringen på skolen finder nødvendige.
Hvis dele af grundforløbet er indeholdt i uddannelsesforløbet, skal den voksne til grundforløbsprøve og opfylde overgangsbestemmelserne. Er der kun krav om bestået grundfag, skal der ikke aflægges grundforløbsprøve.
Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale gælder de almene bestemmelser for prøvetid, virksomhedsgodkendelse, løn og refusion.

Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets praktikdel i skolepraktik.

Der udbetales skolepraktikydelse, hvis man er i skolepraktik, eller løn fra en arbejdsgiver, hvis man er i delaftale under skolepraktikken.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

Voksne uden relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse følger et forløb svarende til erhvervsuddannelsen for unge, med det indhold og skoleugerne, der aftales i kompetenceafklaringen og med uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet.

Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få refusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser.
Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets praktikdel i skolepraktik.

Der udbetales skolepraktikydelse, hvis man er i skolepraktik, eller løn fra en arbejdsgiver, hvis man er i delaftale under skolepraktikken.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.