EUX - Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen

Anlægsgartner-, greenkeeper- og groundsman uddannelsen

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. På den måde bliver man både udlært i en erhvervsuddannelse og får generel studiekompetence på niveau med en to årig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til videregående uddannelsesmuligheder.

Indhold

EUX er en erhvervsuddannelse, hvor der er normal praktikoplæring i en virksomhed og den samme faglige skoleundervisning som normalt i den valgte erhvervsuddannelse.
Det sikrer, at det erhvervsfaglige kompetence i EUX-forløb er på samme niveau som i den ordinære erhvervsuddannelse.

Uddannelsen afsluttes med samme svendeprøve som for almindelige EUD-elever, hvortil der udstedes et svendebrev.

Dertil er der i et EUX-forløb en række gymnasiale fag samt grundfag, der gennemføres på et højere niveau end i den ordinære erhvervsuddannelse.

På grundforløbet er der i EUX indlagt 6 grundfag på C-niveau – Dansk, Engelsk, Samfundsfag på første del af grundforløbet og – Matematik, Kemi og Biologi på anden del af grundforløbet. Der afholdes prøve i et af de nævnte fag på henholdsvis 1. og 2. del af grundforløbet.

Disse fag skal være opnået forud for optagelse til skoleundervisningen på hovedforløbet.

Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, og som ikke har haft Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau, skal opkvalificere sig forud for eller mens de er på grundforløbets 2. del. Skolerne vil være behjælpelige med at henvise til muligheder for dette evt. som fjernundervisning. Evt. deltagerbetaling refunderes.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer - Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Biologi B, Kemi B, Fysik C, Erhvervsøkonomi C samt en større skriftlig opgave, et afsluttende eksamensprojekt og valgfag.

De gymnasiale fag afsluttes med en eksamen efter de bestemmelser og eksamensterminer, der er for sådanne. Det er gennemsnitskarakteren her, der bestemmer resultatet. Der udstedes et selvstændigt eux-bevis for den gymnasiale del under forudsætning af, at der også er udstedt et svendebrev.

Varighed og forløb

Med ændring af bekendtgørelserne gældende for elever der har begyndt deres uddannelse fra 1. august 2015, gennemføres hovedforløbet med halvårlige moduler og et afsluttende kort skoleophold med svendeprøve.

Elevens start på grundforløb og hovedforløb vil som udgangspunkt være 1. august eller 1. januar. Herved afsluttes uddannelsen med den ordinære svendeprøve for erhvervsuddannelsen i juni eller december.

Grundforløbene i erhvervsuddannelserne kan have forskellig varighed på op til et år bestemt af elevens alder og eventuel merit for tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.
Uanset dette varer uddannelsens hovedforløb i EUX-forløb 3 år og 6 måneder (start begyndelsen af januar).

For de enkelte uddannelser og skolernes tilrettelægning vil der være mindre forskelle på afviklingen, men følgende grundmodel anbefales:

De tre skoleforløb på hovedforløbet af minimum 20 uger indeholder både faglige og gymnasiale fag.
Dertil det afsluttende korte skoleforløb på 10 uger.

De resterende 2 skoleuger på hovedforløbet udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne.

Hvis en elev ikke følger de ovennævnte start- og sluttidspunkter eller har afbrudt sit forløb, kan der tages stilling til en afkortning eller forlængelse af uddannelsesforløbet. Dette sker ved ansøgning til det faglige udvalg.

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for EUX-forløbet

Det betyder, at alle de bestemmelser og beskrivelser om erhvervsuddannelserne der omhandler forholdet mellem elev, virksomhed og skoler som udgangspunkt også gælder for eux. For eksempel grundforløb, prøvetid, fagretninger, talentspor og højniveaufag, uddannelsesplan, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler, logbøger og adgang til skolepraktik.

EUX-elever er under de lokale uddannelsesudvalgs ansvar på samme måde som de ordinære EUD-elever er.