Ferie, sygdom og barsel

Se følgende
afsnit

Elever, der er omfattet af en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er omfattet af ferielovens bestemmelser §9.

I forbindelse med ferie og optjening af denne, er det vigtigt at vide, at der er forskel på et kalenderår og et ferieår.

Optjeningsåret svarer til et kalenderår. I optjeningsåret optjener eleven ret til betalt ferie til afvikling i det følgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Det vil sige, at den ferie, som holdes fra 1. maj 2012 til 30. april 2013, er optjent i elevens ansættelse i kalenderåret 2011.

En elev har ret til 25 dages ferie i løbet af ferieåret.

Er uddannelsesaftalen mellem elev og virksomhed indgået inden d. 1. juli, har eleven krav på at afholde 5 ugers betalt ferie allerede i det første ferieår, eleven er ansat.

Indgås uddannelsesaftalen efter 1. juli har eleven som hovedreglen ikke krav på betalt ferie lige efter ansættelsen, men først fra 1. maj i det følgende kalenderår. Holder virksomheden lukket mellem 1. oktober og 30. april har eleven ret til 5 dages betalt ferie.

Eksempel 1

Er uddannelsesaftalen oprettet pr. 1. august 2012, holder eleven første gang ferie i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014.

Eleven vil i dette tilfælde på grundlag af beskæftigelsen i kalenderåret 2012 have optjent ret til ferie i 10,5 dage (2,08 dage pr. måned) men eleven har ret til 25 dages ferie i ferieåret 2013/2014. Praktikvirksomheden skal således supplere med 14,5 dages ferie med løn, så det samlede antal feriedage bliver 25 dage.

Eksempel 2

Er eleven tiltrådt 1. juni 2012, vil eleven allerede i ferieåret 1. maj 2012 til 30. april 2013 være berettiget til ferie i 25 dage, selvom eleven ikke har været i beskæftigelse i 2011 og dermed ikke har optjent nogen feriegodtgørelse i 2011. Praktikvirksomheden skal således i dette tilfælde betale eleven løn i alle 25 feriedage.

Feriefridage

Feriefridage følger kalenderåret.

Elever har ret til 5 feriefridage, der placeres efter samme regler som restferien (samme bestemmelser som for svende.) Feriefridagene betales til eleven med den gældende elevløn.

I det kalenderår eleven påbegynder eller afslutter elevforholdet optjener eleven ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max 5 feriefridage pr. kalenderår.

Fridage

1. maj og grundlovsdag er fridage med løn og ikke feriefridage. Dog kan skolen ved skoleophold bestemme, at 1. maj er en almindelig uddannelsesdag på skolen.

Omkring løn og arbejdsforhold henvises i øvrigt til de overenskomster, der er mellem arbejdsmarkedets parter.

Elever er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster.

Sygdomstilfælde skal altid hurtigst muligt meldes til praktikstedet. Under en skoleperiode skal eleven sygemelde sig til både praktikvirksomheden og til skolen.

Løn

Elever ydes løn for 37 timer pr. uger inkl. søgnehelligdage.

Virksomheder, der udbetaler løn under sygdom, er ifølge dagpengeloven berettiget til at få udbetalt de dagpenge, som eleven ellers ville have ret til.

Virksomheden har ret til at bede om en lægeerklæring, som virksomheden selv skal betale. Hvis eleven ikke indvilliger i at attestere sygdommen, ophører retten til løn under sygdom.

Forlængelse af uddannelsen

Elev og virksomhed kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis:

  • Eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid.
  • Eleven på grund af sygefravær skal have supplerende skoleophold.

Se i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 58.

Er der ikke enighed mellem elev og virksomhed om forlængelse af uddannelsestiden på grund af fravær kan Det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne fastsætte forlængelsesperioden.

Elever er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster.

Fravær pga. normal graviditets og barselsorlov

I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 58 kan praktikvirksomheden og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter lovgivningen herom.

Hvis aftalen om forlængelse er længere end fraværsperioden, er denne kun gyldig, hvis Det faglige udvalg har godkendt aftalen.

Hvis parterne er uenige om forlængelsen, kan Det faglige udvalg fastsætte forlængelsesperioden.

Der er således intet krav om forlængelse, så længe graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov ligger inden for lovgivningens grænser.

Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov - barselsorlov). Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Forældreorlov efter 1. juli 2012

Virksomheden yder endvidere betaling under forældreorlov i op til 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen.

De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Forlængelse af uddannelsen sker rent praktisk ved at udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen med en ændret afslutningsdato.

Fravær af andre årsager i graviditetsperioden

Såfremt eleven bliver fraværende under graviditeten på grund af sygdom, behandles spørgsmålet som al anden sygdom. Det betyder, at et sammenlagt sygefravær på mere end 10 % af den samlede uddannelsestid kan medføre aftale mellem parterne om forlængelse af uddannelsesaftalen.

I tilfælde af, at eleven bliver fraværsmeldt under graviditeten, men inden graviditetsorloven, på grund af risiko for fostret eller moderen, f.eks. hvis arbejdet eller arbejdsmiljøet udgør en risiko, skal uddannelsesaftalen forlænges svarende til fraværsperioden. Dette er dog ikke noget krav, hvis fraværet er under en måned og uddannelsesaftalen i øvrigt forlænges på grund af graviditets- og barselsorlov.

Løn

Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne medarbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats.