Godkendelse af praktikvirksomheder

Se følgende
afsnit

For at en virksomhed kan ansætte elever, skal virksomheden være godkendt af den pågældende uddannelses faglige udvalg.
 
Godkendelsesskema kan hentes her:

Der er forskellige krav og fagligt indhold til de forskellige trin, specialer og uddannelser. De nærmere bestemmelser vil fremgå på selve ansøgningsskemaet.

Udfyld og indsend elektronisk ansøgningsskema

Print, udfyld og indsend ansøgningsskema

Anlægsgartner - Udfyld og indsend elektronisk Anlægsgartner - Print, udfyld og indsend
Greenkeeper og Groundsman - Udfyld og indsend elektronisk Greenkeeper og Groundsman - Print, udfyld og indsend

 

Når en virksomhed skal ansøge om at blive godkendt til at have elever, skal virksomheden udfylde et ansøgningsskema eller kontakte den lokale erhvervsskole, de lokale godkendere eller Byggeriets Uddannelser. Hele ansøgningsprocessen vil være gennemført i løbet af et par uger.

  • Virksomheder, der ikke tidligere er blevet godkendt til at uddanne elever. 
  • Virksomheder, hvor det er mere end 5 år siden, at den sidste elev blev udlært.
  • Virksomheder, der tidligere har fået en begrænset godkendelse skal ansøge om en ny vurdering for at få ophævet forbeholdet.
  • Ved skift af CVR-nummer skal den godkendte virksomhed indsende et nyt ansøgningsskema - dog er det sjældent nødvendigt med en ny vurdering.

Ansøgningsskemaet skal indsendes til Byggeriets Uddannelser.

På baggrund af ansøgningen skriver Byggeriets Uddannelser et udkast til godkendelsen og evt. begrænsninger. Dette udkast samt virksomhedsansøgningen sendes herefter til høring i de lokale godkendere.

Efter lov om erhvervsuddannelser er det formelt uddannelsens faglige udvalg, der godkender virksomheder til at have elever i lære. I praksis er godkendelsen lagt ud til de lokale godkendere, da det skønnes, at godkendelsesuddannelsesudvalget i højere grad har en lokal og faglig indsigt i virksomheden.

For at kunne blive godkendt som praktikvirksomhed skal virksomheden kunne varetage en praktikuddannelse i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler og skal kunne give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

I forbindelse med vurderingen kan de lokale godkenderevælge at kontakte virksomheden vedr. eksempelvis virksomhedens uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesforventninger m.v. Hvis de lokale godkendere vurderer, at det er nødvendigt at besøge virksomheden, skal den virksomhedsansvarlige være til stede.

Når de lokale godkendere har foretaget sin vurdering af virksomheden, sendes denne til Byggeriets Uddannelser. Den godkendte virksomhed vil herefter få tilsendt godkendelsen, samt  pjecen Til praktikvirksomheden.

I tilfælde af, at de lokale godkendere ikke har vurderet ansøgningen inden for ti dage, vil der blive foretaget en administrativ godkendelse.

Godkendelsen offentliggøres endvidere på praktikpladsen.dk.

Alt efter arbejdsopgaver, størrelse og erfaring gives enten en fuldstændig godkendelse, en delvis godkendelse eller, hvilket sker meget sjældent, et afslag på ansøgningen om at blive praktikvirksomhed.

Dette vil fremgå af den fremsendte behandling fra Byggeriets Uddannelser.

En fuldstændig godkendelse:

Virksomheder med en rimelig medarbejderstab og det fornødne omfang af faglige opgaver får en fuldstændig godkendelse.

Begrænset godkendelse:

Begrænset godkendelse gives hvis eks.:

  • Virksomheden har de fornødne faglige opgaver, men har en mindre medarbejderstab. Her kan godkendelsen begrænses til et bestemt antal elever med udgangspunkt i en norm med 2 elever pr. faglært indehaver og 1 elev pr. fagkyndig ansat/svend.
  • Virksomheden mangler centrale faglige opgaver i forhold til elevens uddannelse. Her er det muligt at indgå en kombinationsaftale i samarbejde med en anden helt eller delvist godkendt virksomheden. I forbindelse med en kombinationsaftale skal der udfærdiges 2 eller flere uddannelsesaftaler, hvor det angives i hvilken periode, hver virksomhed har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar. Virksomhederne skal tilsammen kunne give eleven en afsluttende uddannelse.

Hvis virksomheden er utilfreds med de lokale godkenderes endelige afgørelse, kan der klages til Ankenævnet for Lære- og Praktikpladser pr. mail: tvist@uvm.dk.

Elever kan udlånes til en anden virksomhed, hvis der er midlertidig nedgang i arbejdsopgaverne i praktikvirksomheden eller mulighed for udfordrende opgaver. Det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar påhviler stadig den virksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med eleven.

Der skal oprettes en skriftlig udlånsaftale mellem eleven og de to virksomhedsindehavere med en beskrivelse af udlånets omfang og faglige indhold.

Eleven kan ikke udlånes til arbejde, der kræver bopælsskift, hvis der ikke er enighed om dette. Hvis udlånet medfører overnatning skal dette aftales og accepteres af eleven eller dennes værge, hvis eleven er under 18 år.

Virksomheden skal være opmærksom på at være arbejdsskadeforsikret. Der er sikringspligt, såfremt en elev/praktikant kommer til skade. Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte skal være særlig opmærksomme på at tegne en arbejdsskadeforsikring ved ansættelse af elever. Enkeltmandsvirksomheder skal tegne arbejdsskadeforsikring og afholde udgiften hertil, når der indgås en uddannelsesaftale. Undlader virksomheden/praktikværten at overholde sikringspligten, kan virksomheden både kunne pålægges en bøde og gøres personligt ansvarlig for udgifter til erstatning, méngodtgørelse mv., hvis eleven kommer til skade.