Løn og pension

Lønforhold

EUD-elever i Anlægsgartnerfaget aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage.

Elever indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning tæller som 4. uddannelsesår.

Ugeløn under skole- og praktikophold:

 

 

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2017*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2018*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2019*

1. Uddannelsesår**

 2.552

 2.552

 2.552

2. Uddannelsesår 

 2.950

 2.950

 2.950

3. Uddannelsesår 

 3.523

 3.523

 3.523

4. Uddannelsesår 

 4.237

 4.237

 4.237

 *Gældende fra den lønningsuge, hvor 1. marts falder.

** Variabel varighed

Særlig opsparing og fritvalgsopsparing

Fastlønnede og ugelønnede elever modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage. Disse medarbejdere opsparer i henhold til nedenstående tabel.

 Periode

 Opsparing inkl.  ferietillæg ex. fritvalg

 Samlet opsparing inkl.  fritvalgsopsparing

Pr. 1. marts 2017             

 3,6 %  4,3 %

Pr. 1. marts 2018                   

 3,6 %  5,0 %
Pr. 1. marts 2019                        3,6 %  5,6 %

For elever, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale 

Hvis arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden til elever, der er fyldt 25 år, udbetaler løn minimum svarende til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F, kan der opnås særlig lønrefusion i forbindelse med skoleophold (se nærmere under punktet tilskudsordninger).

For disse gælder:

  • Lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets mindste betalingssats i henhold til § 12, stk. 1 b samt § 12, stk. 2c i overenskomsten.
  • Elever, som fortsætter et ansættelsesforhold med en uddannelsesaftale, aflønnes med den løn pågældende hidtil har oppebåret.
  • Elever som indgår uddannelsesaftale med en ny virksomhed, aflønnes med løn i henhold til § 12, stk. 1b samt § 12, stk. 2c.
  • Der ydes pension og skurpenge i henhold til gældende bestemmelser for øvrige voksne ansatte.

De gældende takster i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F kan hentes her.

Pension

Elever omfattes af overenskomstens pensionsbestemmelser, når de fylder 20 år.

 Periode

 Arbejdsgiverbidrag    

 Elevbidrag

 I alt

 Pr. 1. marts 2017

 1,70%

 0,85%

 2,55%

 Pr. 1. marts 2018

 3,4%

 1,70%

 5,10%

 Pr. 1. marts 2019

 5,10%

2,55%

 6,8%

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension (maksimalt 60.000,00 kr. pr. år)
  • Invalidesum (maksimalt 100.000,00 kr.)
  • Forsikring ved kritisk sygdom (100.000,00 kr.)
  • Dødsfaldssum (300.000,00 kr.) 

Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen.

Forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for PensionDanmark.

Der henvises i øvrigt til de overenskomster, der er mellem arbejdsmarkedets parter. Se nærmere her.

Betaling af undervisningsmaterialer

Arbejdsgivere forpligtes til at indbetale et uddannelsesgebyr til Danske Anlægsgartnere ved uddannelsesaftalens start.

Uddannelsesgebyret benyttes til betaling af undervisningsmaterialer og fælles svendegave fra de uddannelsesbærende organisationer.

Uddannelsesgebyret udgør prisen for undervisningsmaterialer herunder administration samt omkostningen til svendegave.

Danske Anlægsgartnere indkøber undervisningsmaterialerne, der udleveres under første hovedforløb, på baggrund af den liste over litteratur og materialer, som parterne årligt gennemgår og reviderer.