Uddannelsens længde / Merit

Fastsættelse af uddannelseslængde og muligheder for merit og afkortning for elever under 25 år

Oplysningerne her gælder for uddannelsesaftaler, der påbegyndes efter 1. august 2015. Tilsvarende oplysninger for uddannelsesaftaler, der er påbegyndt før, kan findes her.

Bemærk – at oplysninger vedrørende Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) samt EUX-elever fremgår oplysningerne og evt. merit i særlige afsnit på hjemmesiden. (Kommer inden for nærmeste fremtid).

Uddannelsestiden bliver beregnet ud fra tre forhold:
1. Grundforløbet er enten på 40 uger eller 20 uger afhængig af, om eleven tager både grundforløbets første og andet del (dvs. 40 uger = 1 år) eller kun tager grundforløbets anden del (20 uger = ½ år).
Grundforløbets første 20 uger (GF1) er målrettet unge, der starter senest 12 måneder efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Grundforløbets anden del (GF2) kan også elever med uddannelsesaftale eller elever, der starter senere end 12 måneder efter afsluttet folkeskole, starte direkte på.
2. Uddannelseslængden afhænger også af, om eleven har en uddannelsesaftale eller ej. Hvis eleven har eller får en uddannelsesaftale før eller under grundforløbet, regnes eleven for at være praktikvejselev. Hvis eleven afslutter grundforløbet uden en uddannelsesaftale, regnes eleven for at være skolevejselev.

Merit/godskrivning for skolernes undervisning
Erhvervsskolen skal vurdere, om eleven skal have merit/godskrivning for dele af skoleundervisningen på baggrund af en kompetenceafklaring og tidligere uddannelser og relevante eksamener.
Hvis ansøgeren opfylder de kriterier for godskrivning af uddannelser, der er beskrevet i bekendtgørelsen, for voksne over 25 år, bør de indgå i skolens godskrivning. Se kriterierne her (pdf).

Hvis eleven får merit/godskrivning skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller andre arbejdsopgaver, der er relevante for skoleopholdet. Tager eleven ikke imod disse tilbud, skal eleven tilbage i virksomheden i de pågældende lektioner.

Nedsættelse af den samlede uddannelsestid
Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af den samlede uddannelsestid for elever under 25 år på baggrund af en ansøgning.
Eleven skal have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole forud for ansøgningen.

Det faglige udvalg vurderer ansøgningen ud fra et af følgende forhold, hvor ansøgeren:

I særlige tilfælde kan udvalget dispensere fra kravet om 24 måneders beskæftigelse, hvis det i samråd med skolen, praktikvirksomheden og eleven skønnes, at eleven har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at gennemføre uddannelsen med et forkortet forløb.

Der skal helst ansøges inden for et halvt år efter uddannelsens start.

Det faglige udvalg anbefaler i nogle tilfælde, at eleven kan søge om nedsættelse af læretiden på ny efter gennemgang af 3. skoleperiode i hovedforløbet. Med sådan en ansøgning fremsendes skolevejledninger for de 3 gennemgåede skoleophold.

Det faglige udvalg vurderer de indkomne ansøgninger individuelt.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger med oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent ansøgningsskemaet til anlæsgartner eller greenkeeper og groundsman
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
  3. Startdato for uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
  4. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign
  5. Andre dokumentationer, der kan være relevante. (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)

Den samlede ansøgning om nedsættelse af uddannelsestiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV. 
Fremgår dit cpr. nr. i den samlede ansøgning, bør du, af hensyn til beskyttelse af dine data, fremsende dokumenterne i en krypteret e-mail, eller pr. brevpost.

Forlængelse af uddannelsen
Eleven og/eller virksomheden kan ansøge om forlængelse af uddannelsestiden, hvis en elev:

  1. På grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.
  2. Er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning.
  3. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
  4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Anmodning om forlængelse af uddannelsesaftalen skal altid sendes til Det faglige udvalg, og forlængelsen er kun gyldig, hvis/når det faglige udvalg godkender den.