Uddannelsesaftalen

Se følgende
afsnit

Af Lov om Erhvervsuddannelser fremgår det, at erhvervsuddannelser i almindelighed tilrettelægges som vekseluddannelse mellem en skole og en eller flere virksomheder, hvor eleven indgår en uddannelsesaftale, der tidsmæssigt dækker hele uddannelsesforløbet.

Indgåelsen af en uddannelsesaftale eller optagelse i skolepraktik er en betingelse for at kunne starte på og gennemføre uddannelsens hovedforløb.

Uddannelsesaftalen kan indgås på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet:

 • Før grundforløbet: her indgås uddannelsesaftalen og praktikken i virksomheden inden start på grundforløbet. Dette kaldes praktikadgangsvejen.
 • Efter grundforløbet: her starter eleven direkte på en erhvervsskole uden en uddannelsesaftale. Dette kaldes skoleadgangsvejen.
 • Fra skolepraktik (i de uddannelser hvor der udbydes skolepraktik): Her kan virksomheden indgå uddannelsesaftaler med elever, der er i skolepraktik og i gang med uddannelsens hovedforløb. Dette kaldes en restlæreaftale.

Virksomheder skal være godkendt af uddannelsens faglige udvalg til at varetage praktikdelen. Herefter er der forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler.

 • Den almindelige/ ordinære uddannelsesaftale: Her er virksomheden godkendt som praktiksted og kan påtage at uddanne en elev igennem et helt uddannelsesforløb eller trin i uddannelsen.
 • Ny mesterlære: Dette er en uddannelsesaftale, der er lavet for at imødekomme unge, der har brug for et mere praktisk grundforløb, som indgang til uddannelsen. Der er tale om et uddannelsesforløb, hvor hele eller dele af den undervisning eleven normalt gennemgår på grundforløbet, bliver varetaget i virksomheden og under virksomhedens ansvar. Uddannelsesforløbet kan gennemføres på op til et år. Forløbet bliver aftalt med, fulgt og bedømt af den lokale erhvervsskole. Herefter svarer uddannelsesforløb og uddannelsesaftale til det, der er gældende i en ordinær uddannelsesaftale.
 • Kort uddannelsesaftale:  Denne form for aftale skal indeholde mindst en hel skoleperiode samt enten en hel eller en del af en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb, men kan også indeholde mere af uddannelsen – eksempelvis grundforløb eller Ny mesterlæreaftale. Aftalen kan altid forlænges eller ændres til en ordinær aftale. Flere aftaler kan indgås løbende eller uafhængigt af hinanden. Dog kan samme virksomhed og elev højst indgå to korte uddannelsesaftaler.
  Ved afslutning af en kort uddannelsesaftale er eleven berettiget til at blive optaget i skolepraktik.
  Denne aftaleform er et forsøg på at indgå uddannelsesaftaler med virksomheder, der enten ikke er i stand til at binde sig for en hel uddannelsesaftale grundet usikkerhed i virksomhedens ordrebeholdning, eller "kun" er godkendt som praktikvirksomhed til dele af praktikmålene i uddannelsen.
 • Kombinationsaftale: Her arbejder flere virksomheder sammen om at dække et samlet uddannelsesforløb. Hver virksomhed skal tegne en delaftale, hvoraf det fremgår, i hvilken periode aftalen er gældende.
  En kombinationsaftale kan typisk indgås, hvis en virksomhed ikke er godkendt til selvstændigt at varetage den fulde praktiske oplæring.
  På hver uddannelsesaftale med den enkelte virksomhed skal der anføres, hvilke andre praktiksteder, der er omfattet af aftalen og i hvilke perioder. Hvis der skiftes praktikvirksomhed i forbindelse med et skoleophold, skal det fremgå af aftalen, hvilken virksomhed, der er ansvarlig for dette ophold.
 • Restlæreaftale: Her indgår virksomheden en uddannelsesaftale for den resterende del af uddannelsesforløbet med en elev, der er i skolepraktik og i gang med hovedforløbet.

Eleven, der er er fyldt 25 år og en praktikvirksomhed kan indgå en "voksenuddannelsesaftale", hvor lønnen svarer til mindst fagets minimalløn. (Se afsnittet om løn under de enkelte uddannelser).

Derved modtager praktikvirksomheden et forhøjet refusionsbeløb fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i forbindelse med skoleperioderne ud fra AUB’s fastsatte satser.

Herudover skal praktikvirksomheden ansøge det lokale jobcenter om et særligt løntilskud til praktiktiden. (se afsnit i menuen: tilskudsordninger)

Det er muligt at indgå og underskrive uddannelsesaftaler digitalt via elevplan.dk.

Virksomhed og elev skal bruge Undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Du kan også hente uddannelsesaftalen her:

Uddannelsesaftale

Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest ved praktikforholdets påbegyndelse. Er eleven under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver give sit samtykke ved underskrift på uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftalen sendes hurtigst muligt i udfyldt stand til den erhvervsskole, hvor eleven ønsker at blive optaget. Skolen gennemgår og vejleder eventuelt ved udfyldelsen af aftalen. Efter registrering af uddannelsesaftalen sender skolen kopier til virksomheden og eleven. Samtidig meddeles det, om eleven er optaget på skolen eller er blevet henvist til anden skole.

Bemærk, at ansvaret for udfyldelsen af alle punkter på en uddannelsesaftale påhviler de underskrivende parter. Manglende oplysninger om overenskomstforhold, løn og arbejdstid kan medføre økonomisk udgift for virksomheden ifølge bekendtgørelsen om ansættelsesforhold.

Der er frit skolevalg mellem de skoler, der udbyder uddannelsen. Derfor skal elev og praktikvirksomhed være enige om, hvilken skole de ønsker optagelse på, og dette skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Er praktikvirksomheden og eleven enige om ekstra uddannelsespåbygning i form af andre almene fag, fag på højere niveau eller erhvervsrettet påbygning, skal dette fremgå af uddannelsesaftalen.

Hver gang der sker en ændring af uddannelsesforløbet i forhold til den oprindeligt indgåede uddannelsesaftale, tilføjes et tillæg til uddannelsesaftalen - dette kan eksempelvis være virksomhedsændring, forlængelse eller afkortning af uddannelsen, langtidssygdom eller påbygning. Her anvendes Tillæg til uddannelsesaftale.

De første 3 måneder efter underskrivelse af uddannelsesaftalen er prøvetid. I prøvetiden kan uddannelsesaftalens parter opsige uddannelsesaftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Efter prøvetidens udløb er aftalen i princippet uopsigelig.

Prøvetiden gælder for alle typer af aftaler.

Prøvetiden gælder dog ikke i forhold, hvor virksomhed og elev tidligere har haft en uddannelsesaftale eller delaftale. Indgår en virksomhed og en elev således to eller flere korte uddannelsesaftaler eller en restaftale, er der kun prøvetid ved den første aftale.

Skoleperioderne bliver ikke medregnet i prøvetiden.

Hvis en elev på grund af sygdom i prøvetiden er fraværende i mere end 1 måned, kan prøvetiden forlænges med en periode svarende til fraværet.

Efter prøvetidens udløb er aftalen som omtalt i princippet uopsigelig.

Aftalen kan dog ophæves, hvis parterne er enige herom eller i tilfælde af grov misligholdelse af aftalen.

Uddannelsesaftalen skal opsiges senest en måned efter at en af parterne er blevet bekendt med misligholdelsen. For at ophæve en uddannelsesaftale benyttes denne formular: Ophævelse af uddannelsesaftale.

En tvistighed eller ophævelse kan altid prøves ved mægling i det faglige udvalgs regi og evt. ved efterfølgende behandling i Tvistighedsnævnet, (se afsnittet om Tvistigheder).

En uddannelsesaftale vil normalt bortfalde ved virksomhedens lukning eller konkurs, eller hvis den ansvarlige for virksomheden og uddannelsen afgår ved døden. Eleven er herefter berettiget til skolepraktik.

Hvis eleven bliver endeligt udelukket fra undervisning af erhvervsskolen, anses uddannelsesaftalen som bortfaldet.

En virksomhed kan i en periode foretage et udlån af eleven til andre virksomheder for evt. at supplere de praktikopgaver virksomheden har i ordrebogen, med de opgaver, der er beskrevet for uddannelsens praktiktid.
Ansvaret for elevens uddannelsesforløb er dog stadig hos den udlånende virksomhed.
Udlånet skal fremgå af uddannelsesaftalens punkt om samme og kan suppleres med vedlagte aftaleformular fra det faglige udvalg som sikkerhed for aftalerne.