Svendeprøve før d. 1.8.2015

Svendeprøven på anlægsgartneruddannelsens to specialer anlægsteknik og plejeteknik, består af en teoretisk og en praktisk del, som tager udgangspunkt i udvalgte kompetencemål, som er beskrevet i bekendtgørelsen, og som fremgår af denne vejledning. De valgte kompetencemål er udvalgt med henblik på, at eleven skal udføre et anlæg, hvori der indgår pleje- og anlægstekniske dele, og samtidig har fokus på sammenhængen mellem teori og praksis.

De udvalgte kompetencemål ligger til grund for bedømmelseskriterierne ved den mundtlige og den praktiske prøve.

Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inkl. votering, og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case. Eleven har 1 uge til at løse case opgaven på sidste skoleperiode. Den praktiske del af svendeprøven består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 52 timer.

Eksaminationsgrundlaget for den teoretiske og den praktiske del er case opgaven.

Bedømmelsesgrundlaget for den teoretiske del er den mundtlige fremlæggelse samt struktur, opbygning, tegninger, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg og normer i case delen.

Bedømmelsesgrundlaget for den praktiske del er alene produktet.

Bedømmelseskriterierne for den mundtlige prøve er ens for de to specialer, da eleven på begge specialer skal redegøre for struktur, opbygning, tegning, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg og normer, samt at kunne se sammenhængen mellem teori og praksis.

Bedømmelseskriterierne for den praktiske prøve er ens for de to specialer, da det overordnet set, er samme normer og mål der skal være anvendt/overholdt i den praktiske prøve, uagtet af, om det er en ”grå eller grøn” opgave.

Den praktiske prøve udføres af den enkelte elev eller i en gruppe bestående af 2 personer. I specielle tilfælde kan skolen give dispensation til en gruppe på 3 elever. Elevens arbejde bedømmes individuelt.

Case opgaven udføres af samme gruppe/enkeltperson, som udfører den praktiske prøve. Den mundtlige prøve, som tager udgangspunkt i casen, afholdes med hver enkelt elev og bedømmes individuelt.

Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne.

I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og den praktiske del med 2/3.

Vægtning, teoretiske del:

1/6: Case delen: Struktur, opbygning, vurdering af tegninger, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg, normer og 1/6 ved den mundtlig fremlæggelse.

Vægtning, praktiske del:

4/6: Ved den praktiske prøve, er det alene produktet der bedømmes, ud fra gældende normer, regler og æstetik.

Skuemesterholdet, som bedømmer den mundtlige og praktiske opgave består af en underviser fra den pågældende skole (eksaminator), samt 2 skuemestre, som repræsenterer hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden (Danske Anlægsgartnere og 3F). Ved udførelsen af den praktiske opgave, har skolen tilsynspligten i de 52 timer den praktiske prøve finder sted.

Prøver og bedømmelse er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner.

SPECIALET ANLÆGSTEKNIK:

Kompetencemål som indgår i svendeprøven på specialet anlægsteknik

(Nummeringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen).

Teoretisk:

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et egnet plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

Praktisk:

10) Eleven kan udføre alle opgaver ved opmåling og afsætning af anlægsgartneranlæg.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Sammenhængende kompetencemål der dækker både den teoretiske og praktiske del (Sammenhæng mellem teori og praksis):

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af det færdige anlæg.

22) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

Teoretisk prøve - specialet anlægsteknik

Det faglige fokus

Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med caseopgaven og demonstrerer teknikker, værktøjer mv., der tager udgangspunkt i følgende kompetencemål i uddannelsen:

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et egnet plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

Derudover vil følgende kompetencemål også indgå, således at det sikres, at eleven kan se sammenhængen mellem teori og praksis:

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af det færdige anlæg.

22) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i elevens arbejde med sin case opgave, som indeholder følgende:

Krav og rammer - speciale anlægsteknik

Krav:

CASE opgave

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

  • Koteplan
  • Afsætningsplan
  • Oversigtstegning
  • Beplantningsplan
  • Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Alle tegninger indgår

 

Minimum 1detailtegning

 

Alle tegninger indgår

 

Minimum 2 detailtegning

 

Kvalitetssikring

  • Modtagekontrol
  • Proceskontrol
  • Slutkontrol
  • Afvigelsesrapport

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

Plejeplan med målsætning 5 år frem

Min. 1 gråt element

Min. 1 grønt element

Alle elementer kan indgå

Min. 1 gråt element

Min. 1 grønt element

Alle elementer kan indgå

Materialebestillinger

 

Alle elementer

Alle elementer

Tidsplanlægning

 

Ganttkort for hele perioden

Ganttkort for hele perioden

Maskiner

 

For hele perioden

For hele perioden

 Den mundtlige eksamen kan afholdes på det område, hvor eleven har udført sin praktiske opgave eller i et lokale på skolen.

Eksempel på en case opgave, speciale anlægsteknik

Ægteparret Hr. og Fru Kjærulf Knudsen bor i et hus i det frodige og kuperede Silkeborg. De er netop gået på pension efter næsten 50 år på arbejdsmarkedet. De har begge været ansat i klædebranchen i uldjydernes hovedstad Herning, på henholdsvis lageret og kontoret. De ønsker nu at nyde deres otium og deres lille oase lige nord for, og med fin udsigt over Julsø.

De vil gerne have etableret en lille terrasse, som kan fange morgensolens første stråler. Terrassens størrelse skal være sådan, at ægteparret kan sidde der med et lille cafébord, spise en croissant og drikke deres morgenkaffe. Det er vigtigt at terrassen på den ene side skaber lidt ly og et intimt miljø, og på den anden side åbner sig ud mod søen og solen.

Grunden er meget kuperet, så det er nødvendigt at etablere en terrænmur for at optage højdeforskellen mellem terrasse og bagvedliggende område. Muren skal minimum være 50 cm høj og udgøre halvdelen af terrassens samlede omkreds.

Da huset ligger højest på grunden, skal der etableres en trappe som går i gennem muren og ligeledes optager en højdeforskel på 50 cm.

Sydligst på grunden er der et åbent skrånende stykke jord hvor der skal etableres græs.

De vil gerne have at der er flere velduftende bede tæt ved terrassen, således at de spæde dufte kan komplimentere deres oplevelser de tidlige morgener.

Øst for terrassen har de ønsker om et let løvet træ, som kan tage noget af den kraftige morgensol. Det er vigtigt at der stadig kan komme lys igennem træet.

Ægteparret har brug for professionel hjælp, og har derfor ansat jeres dig/jer til at udføre arbejdet.

Oplysning om jorden: JB 5

Praktisk prøve, specialet anlægsteknik

Det faglige fokus

Den praktiske prøve tager udgangspunkt i elevens/gruppens udførelse af et anlæg, som er udført på baggrund af de tegninger og nødvendige mål og materialer, eleven/gruppen har beskrevet i sin case opgave.  Ved den praktiske prøve, er det alene produktet der bedømmes, ud fra gældende normer (overholdelse af mål), regler og æstetik med en vægtning (4/6)

Følgende kompetencemål indgår i bedømmelsen:

10) Eleven kan udføre alle opgaver ved opmåling og afsætning af anlægsgartneranlæg.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Derudover vil følgende kompetencemål indgå, således at det sikres, at eleven kan se sammenhængen mellem teori og praksis:

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af det færdige anlæg.

22) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

Krav og rammer, specialet anlægsteknik

Projektmappen skal indeholde kortfattede plantebeskrivelser og forslag til alternative beplantningsforslag.

Der skal minimum være et element, der har en svunget linjeføring.

Arealer er minimum og jf. elementer fra Pleje af grønne områder.

Krav:

Ny anlæggelse

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Areal

 

30-50 m2

50-70 m2

Fast belægning, sammenhængende

Natursten

Beton eller klinker

 

 

Minimum 3-6 m2

-

 

 

Minimum 6-10 m2

Minimum 10 m2

 

Tilpasninger 30-450 eller rund

 

Over min. 1 m

Over min. 1 m

Trappe, sammenhængende trin

 

2-3 trin

3-4 trin

Tosidet støttemur, minimum 50 cm høj

Minimum 2 m2

 

Minimum 4 m2

 

Teknisk element

-

Simpel trækonstruktion og/eller vandelement

Græs

 

Minimum 8 m2

Minimum 10 m2

Bed

 

Minimum 2 m2

Minimum 4 m2

Hæk/Pur

 

Minimum 3 lbm.

Minimum 5 lbm.

Den komplette eksamensvejledning til begge specialer kan hentes her