Svendeprøvevejledning

Se følgende
afsnit

Anlægsgartner med speciale anlægsteknik og plejeteknik

Som del af den sidste skoleperiode i trin 2, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Regler i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Opgaven stilles af skolen i samråd med det faglige udvalg.

Prøven i begges specialer (anlægsteknik og plejeteknik) består af to opgaver, dels en skriftlig prøve, bestående af opgaver inden for områdefag og specialefag, dels en samlet opgave inden for de emner og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet. Den samlede opgave består af to delopgaver. Dels en projektbeskrivelse, dels en tilknyttet praktisk opgave, hvori der skal indgå varierende elementer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den praktiske opgave.

Den skriftlige opgave løses inden for 3 timer.
Faglæreren retter opgaverne og udarbejder en indstilling til karakter til den enkelte elev.

Faglæreren gennemgår opgavebesvarelsen for den enkelte elev med skuemestre og begrunder sin vurdering af besvarelsen.

Herefter fastsætter skuemestrene og faglæreren hver for sig en karakter.
Følgende omregning fra point til karakter benyttes til 7-trins skalaen.

Tabel 1, fra 80   point til 7-trins skalaen

Tabel 2, fra %   rigtige svar til 7-trins skalaen

72 – 80 = 12

90 – 100 = 12

64 – 71 = 10

80 – 89 = 10

56 – 63 = 7

70 – 79 = 7

48 – 55 = 4

60 – 69 = 4

40 – 47 = 02

50 – 59 = 02

20 – 39 = 00

25 – 49 = 00

00 – 19 = -3

00 – 24 = -3

 
O point gives, hvis svaret er forkert

1 point gives, hvis svaret er delvis korrekt

2 point gives, hvis svaret er korrekt

Under den teoretiske prøve må der ikke foretages telefonopkald, sms, mail eller anden elektronisk dialog.

Bedømmelse af elevernes teoretiske opgave forudsætter, at alt udleveret materiale er afleveret.

Den praktiske opgave løses indenfor en varighed af 52 klokketimer.
Eleverne eller skolen udarbejder en projektbeskrivelse for den praktiske opgave. Hvis eleverne udarbejder projektbeskrivelsen skal opgaven senest være godkendt ved start på sidste skoleperiode.

De praktiske prøver udføres som individuel, to- eller tremandsopgave og afvikles for hele holdet på samme tid.

Den praktiske prøve skal overholde de fastlagte kriterier for det enkelte speciale.

Opgavens fysiske omfang min. 25 m2 pr. elev, som en sammenhængende opgave.
Elementernes vægtning ved opgavens fastlæggelse, anlægstekniske elementer 75%, plejetekniske elementer 25%.

Der skal indgå areal med:

 • Fast belægning og beplantning

Herudover skal der indgå mindst to elementer af følgende:

 • Støttemur
 • Kumme
 • Trappe
 • Trækonstruktion
 • Vandanlæg kan indgå

Opgavens fysiske omfang min. 50 m2 pr. elev, i form af et sammenhængende areal eller et større område, hvor opgaverne ligger spredt på skolens areal.

Elementernes vægtning ved opgavens fastlæggelse, plejetekniske elementer 75%, anlægstekniske elementer 25%.

Det plejetekniske areal, som indgår i prøven skal indeholde:

 • Græsareal
 • Befæstelse
 • Specialbede
 • Træ/buskbeplantning
 • Hække eller hegn
 • Vandanlæg kan indgå.

Den enkelte elev skal min. redegøre for tre beplantningselementer fra etableringsfasen og´min. 15. år frem.

Eleverne må medbringe følgende hjælpemidler til den praktiske prøve: Tegneredskaber, lommeregner, PC, bøger og egne notater. Til den praktiske prøve må eleven også benytte eget håndværktøj, samt mindre maskiner lånt udefra i henhold til regler fastlagt på den enkelte skole.

Censor og faglæreren afgiver hver for sig en karakter for den udførte opgave. Ved afgivelse af karakter for den praktiske prøve indgår bedømmelseskriterierne med følgende vægtning:

Bedømmelseselement

Anlægsteknik

Plejeteknik

Arbejdsprocessen

30%

30%

Det færdige produkt

50%

35%

Individuel fremlæggelse

20%

35%

 

100%

100%

 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den praktiske opgave og projektopgaven. Eksamination har en varighed af 20 minutter incl. votering.

Til den mundtlige prøve må eleven benytte: Tegneredskaber, lommeregner, PC, bøger og egne notater.

Prøverne bedømmes af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg. Lærerens bedømmelse vægtes med ½, mens de 2 skuemestres samlede bedømmelse vægtes med ½. Der gives én karakter for hver af prøverne, og der beregnes et vægtet gennemsnit af de to karakterer, hvori karakteren for den skriftlige prøve indgår med 1/6 og karakteren for den praktiske opgave med 5/6.

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået bestå karakter som gennemsnit af alle karakterne i hovedforløbet.

For elever der afslutter svendeprøven skal svendeprøven være bestået. Den praktiske prøve, som indgår i gennemsnitskarakteren skal i sig selv bestås.

Det faglige udvalg udsteder svendebrev til eleven når skolen har indsendt karakterindberetningsskema, afsluttende praktikerklæring og skolebevis.

7 trins skalaen anvendes til bedømmelse af prøven.

 

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer   udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer   omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse   af fagets mål, med en del mangler

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre   grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer   den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

E

00

Den utilstrækkelige præsentation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke   demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den uacceptable præstation

 

F


Omregning til 7-trins-skala

Karakterer benævnes på uddannelsesbeviset ved en af nedenstående benævnelser. Den afrundede karakter angives uden decimal og indplaceres på den internationale ECTS-skala.

Beregnet karakter

Benævnelse

Karakter

ECTS

11,00 – 12,00

Særdeles veludført

12

A

8,50 – 10,99

Veludført

10

B

5,50 – 8,49

Veludført

7

C

3,00 – 5,49

Antaget

4

D

02 – 2,99

Antaget

2

E

-1,5 – 1,99

Ikke antaget

00

Fx

-3 - -1,49

Ikke antaget

-3

F

 

Fra og med efterårets svendeprøve år 2014 er det muligt for anlægsgartnerelever med speciale anlægsteknik og plejeteknik, at opnå sølv eller bronzemedalje.

Kriterier for udlevering af medaljer:

Skriftlig prøve

Mundtlig prøve der tager udgangspunkt i den praktiske opgave

Medalje

12

12

Sølv

10

12

Bronze

 

Hvis kvaliteten på de materialer, der skal anvendes ved svendeprøven ikke er tilfredsstillende er det udelukkende skolens ansvar.

Såfremt censor opdager en fejl på materialet meddeles dette skolens ansvarlige. Skolen skal herefter tage affære, enten ved at sørge for andet materiale eller eventuelt indgå aftale med censor. I alle tilfælde – det må aldrig komme eleven til skade, at der er fejl på materialet. 

Procedure – når eleven ikke består sin prøve
Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg.

Eksaminator og censorer giver en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.

Skolen indkalder elev, virksomhed og 2 repræsentanter fra det lokale uddannelsesudvalg til et møde. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

– Omprøven afholdes, når eventuelt supplerende praktik og skoleundervisning er afsluttet.

Eleven har to forsøg til at bestå prøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

I tilfælde af sygdom før eller under prøven tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Eleven kan skriftligt klage over bedømmelsen eller afviklingen af prøven. Klagen rettes til skolen. Klagen sendes senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet bekendtgjort.

Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgør skolen klagen efter samråd med Det faglige Udvalg.

I forbindelse med en klagesag skal eksaminator og censorer jvnf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), hver afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen.

Det kan være en god idé at tage billeder som dokumentation.

Bortvisning

Skolen bør ved start af prøveforløbet oplyse censor hvem der er prøveansvarlig.

Overholder en elev ikke reglerne for prøveaflæggelse, indberettes uregelmæssigheden til den prøveansvarlige på skolen, hvorefter der tages stilling til det videre forløb – eventuelt bortvisning.

Såfremt skolen bortviser en elev fra prøven skal praktikvirksomheden orienteres. Skolens ledelse indberetter straks sagen til Det faglige Udvalg.

Finder censor eller faglæreren, at der i forbindelse med afviklingen af prøven har foregået uregelmæssigheder, skal dette indberettes skriftligt til skolens ledelse. Skolens ledelse meddeler straks det faglige udvalg om uregelmæssigheden.

Den enkelte skole afholder svendeprøveafslutning den sidste dag på sidste skoleperiode. Eleverne får ved denne lejlighed overrakt skolebevis og eventuelt sølv eller bronzemedalje.

I forbindelse med svendeprøveafslutningen må der ikke udleveres andre hædersbevisninger til enkeltelever.

Firmaer, organisationer og andre er velkomne til at udlevere gaver til eleverne, men dette forudsætter, at alle gaver gives til alle beståede elever.

Skolen udpeger i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg censorer til prøven. Censorerne repræsentere 3F og DAG.

Censor skal i god tid før prøven have udleveret en tidsplan over prøvens praktiske og mundtlige forløb, liste over hold, bedømmelsesskemaer samt vejledning til prøveafholdelse.

En censor kan ikke medvirke ved eksaminationen af en elev, som er censors ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller på anden måde censor nærtstående. En censor kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed. F.eks. ansat i samme virksomhed.

Den enkelte skuemester skuer maksimalt 16 elever på en dag.

Forud for en svendeprøve skal den virksomhed, som eleven har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.

Opkrævning af svendeprøvegebyr for skolepraktik og GVU-elever fremsendes til skolen. Svendeprøvegebyret refunderes efterfølgende af hhv. AUB og VEU-midler.

De gældende regelsæt, love og bekendtgørelser der finder anvendelse ved svendeprøven findes på det faglige udvalgs hjemmeside www.blivanlægsgartner.dk under punktet love og regler.