Svendeprøve før d. 1.8.2015

Svendeprøven på anlægsgartneruddannelsens to specialer anlægsteknik og plejeteknik, består af en teoretisk og en praktisk del, som tager udgangspunkt i udvalgte kompetencemål, som er beskrevet i bekendtgørelsen, og som fremgår af denne vejledning. De valgte kompetencemål er udvalgt med henblik på, at eleven skal udføre et anlæg, hvori der indgår pleje- og anlægstekniske dele, og samtidig har fokus på sammenhængen mellem teori og praksis.

De udvalgte kompetencemål ligger til grund for bedømmelseskriterierne ved den mundtlige og den praktiske prøve.

Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inkl. votering, og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case. Eleven har 1 uge til at løse case opgaven på sidste skoleperiode. Den praktiske del af svendeprøven består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 52 timer.

 Eksaminationsgrundlaget for den teoretiske og den praktiske del er case opgaven.

 Bedømmelsesgrundlaget for den teoretiske del er den mundtlige fremlæggelse samt struktur, opbygning, tegninger, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg og normer i case delen.

 Bedømmelsesgrundlaget for den praktiske del er alene produktet.

 Bedømmelseskriterierne for den mundtlige prøve er ens for de to specialer, da eleven på begge specialer skal redegøre for struktur, opbygning, tegning, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg og normer, samt at kunne se sammenhængen mellem teori og praksis.

·Bedømmelseskriterierne for den praktiske prøve er ens for de to specialer, da det overordnet set, er samme normer og mål der skal være anvendt/overholdt i den praktiske prøve, uagtet af, om det er en ”grå eller grøn” opgave.

Den praktiske prøve udføres af den enkelte elev eller i en gruppe bestående af 2 personer. I specielle tilfælde kan skolen give dispensation til en gruppe på 3 elever. Elevens arbejde bedømmes individuelt.

Case opgaven udføres af samme gruppe/enkeltperson, som udfører den praktiske prøve. Den mundtlige prøve, som tager udgangspunkt i casen, afholdes med hver enkelt elev og bedømmes individuelt.

Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne.

I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og den praktiske del med 2/3.

Vægtning, teoretiske del:

1/6: Case delen: Struktur, opbygning, vurdering af tegninger, kvalitetssikring, plejeplaner, tidsplaner, materialevalg, normer og 1/6 ved den mundtlig fremlæggelse.

Vægtning, praktiske del:

4/6: Ved den praktiske prøve, er det alene produktet der bedømmes, ud fra gældende normer, regler og æstetik.

Skuemesterholdet, som bedømmer den mundtlige og praktiske opgave består af en underviser fra den pågældende skole (eksaminator), samt 2 skuemestre, som repræsenterer hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden (Danske Anlægsgartnere og 3F). Ved udførelsen af den praktiske opgave, har skolen tilsynspligten i de 52 timer den praktiske prøve finder sted.

Prøver og bedømmelse er beskrevet i § 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner.

Kompetencemål som indgår i svendeprøven på specialet plejeteknik

Teoretisk:
7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et egnet plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

27) Eleven kan registrere, projektere og pleje arealer, hvori der indgår varierende beplantninger.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

Praktisk:

4) Eleven kan i samarbejde med andre jordforberede maskinelt- og manuelt, forberede plantning samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Sammenhængende kompetencemål der dækker både den teoretiske og praktiske del (Sammenhæng mellem teori og praksis):

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

29) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

Teoretisk prøve – specialet plejeteknik

Det faglige fokus

Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med case opgaven og demonstrerer teknikker, værktøjer mv., der tager udgangspunkt i følgende kompetencemål i uddannelsen:

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et egnet plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

27) Eleven kan registrere, projektere og pleje arealer, hvori der indgår varierende beplantninger.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

Derudover vil følgende kompetencemål også indgå, således at det sikres, at eleven kan se sammenhængen mellem teori og praksis:

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

29) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i elevens arbejde med sin case opgave, som indeholder følgende krav og rammer:

Krav og rammer – specialet plejeteknik

Der skal indgå beskrivelser/redegørelse for beskæringsprincipper, gødskning, vanding, græspleje og jordforberedelse i casen.

Der skal udarbejdes målsætning for arealet. Ex.

 • Hvordan ser arealet ud om 5-10 år?
 • Standard
 • Hvad skal arealet kunne?
 • Beskæring af træer og buske

 

Krav: CASE opgave

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

 • Oversigtstegning
 • Beplantningsplan
 • Koteplan/registrering
 • Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Kvalitetssikring

 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol
 • Slutkontrol
 • Afvigelsesrapport

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

 

Minimum 1 gråt og 1 grønt element

 

Plejeplaner med målsætning (maks. 1 gråt element)

2 elementer 15 år frem

2 elementer 15 år frem

Materialebestilling

Alle elementer                           

Alle elementer

 

Tidsplanlægning

Ganttkort for hele perioden

Ganttkort for hele perioden

Maskiner

For hele perioden

For hele perioden

 

 

Den mundtlige eksamen kan afholdes på det område, hvor eleven har udført sin praktiske opgave eller i et lokale på skolen.

Eksempel på en case opgave, speciale plejeteknik

En større virksomhed vil gerne gøre deres kantineområde mere attraktiv og velegnet til at bruges til gennemgang hele året, og udendørs spiseplads og pauserum bruges i sæsonen.

Derudover ønsker virksomheden mulighed for at afholde mindre møder ved kantineområdet. Området skal derfor fremstå præsentabelt hele året, men skal være specielt indbydende i sommerhalvåret. En del af personalet går meget op i fuglelivet i gårdrummet. Der bør sigtes på højt plejeniveau - for få penge.

Virksomheden har brug for professionel hjælp, og har derfor ansat dig/jer til at igangsætte arbejdet med deres nye kantinegård ud fra følgende kriterier og krav:

Tekniske tegninger

Det gælder for de tekniske tegninger at:

 • De tekniske tegninger udføres i passende målestoksforhold.
 • De tekniske tegninger skal være så detaljerede, at en anlægsgartner uden for gruppen i princippet kan udføre elementet.
 • Hver person i gruppen, skal som minimum tegne én detailtegning.

Projektmappen skal indeholde:

 • Oversigtstegning
 • Afsætningsplan, som viser afvandingsfald i promille, mål samt andet, der er nødvendigt for at afsætte og udføre anlægget.
 • Koteplan, hvor alle relevante koter er påført.
 • Beplantningsplan

Projektmappen skal derudover minimum indeholde detailtegninger både snit- og plantegninger af følgende elementer:

 • Trappe
 • Planteelementet træ

Kvalitetssikring

Projektmappen skal indeholde en kvalitetssikring af minimum ét grønt og ét gråt element.

Kvalitetssikringen består af:

·         Modtagekontrol

·         Proceskontrol

·         Slutkontrol

·         Afvigelsesrapport

Modtagekontrol og proceskontrol skal indgå i projektmappen.

Slutkontrol og afvigelsesrapport skal afleveres på skuedagen.

Tids- og maskinplanlægning

GANTT kort udføres.

Der skal redegøres for, hvordan du har planlagt at bruge tiden fra opgavestart til aflevering af det færdige projekt.

Plejeplaner

Der skal udarbejdes følgende:

·         Målsætning og plejeplan for den nye befæstelse

·         Målsætning og plejeplan for én af de nye beplantninger, både i etableringsfasen og funktionsfasen

·         Registrering, målsætning og plejeplan for et eller to eksisterende valgfri grønne elementer i funktionsfasen.

Alle skemaer skal være gældende 15 år frem

Oplysning om jorden: JB 4

Praktisk prøve, speciale plejeteknik

Det faglige fokus

Den praktiske prøve tager udgangspunkt i elevens/gruppens udførelse af et anlæg, som er udført på baggrund af de tegninger og nødvendige mål og materialer, eleven/gruppen har beskrevet i sin case opgave.  Ved den praktiske prøve, er det alene produktet der bedømmes, ud fra gældende normer (overholdelse af mål), regler og æstetik med en vægtning (4/6)

Følgende kompetencemål indgår i bedømmelsen:

4) Eleven kan i samarbejde med andre jordforberede maskinelt- og manuelt, forberede plantning samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Sammenhængende kompetencemål der dækker både den teoretiske og praktiske del (Sammenhæng mellem teori og praksis):

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

29) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

Krav og rammer, speciale plejeteknik

De angivne arealer er minimum, og jf. elementer fra bogen Pleje af grønne områder.

Krav: Renoveringsopgave

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

 

200-600 m2

400-1200 m2

Belægning

 

10 m2

20 m2

Blomster – minimum 2 forskellige typer

 

15 m2                          

30 m2

Buske

20 m2

 

40 m2

Træ med have- eller parkpræg

2 stk.

4 stk.

 

Græs

25 m2

50 m2

 

Klippet hæk eller pur

6 lbm eller 3 m2

 

12 lbm eller 6 m2

 

Variable elementer består af:

 • Læhegn
 • Udstyr
 • Vand
 • Skov
 • Bygværker

Minimum 1 stk.

Minimum 2 stk.

 

Plejeplan med målsætning (min. 1 grønt element)

1 element i 15 år frem

1 element i 15 år frem

Ny anlæggelse:

Der afsættes 4 dage til den praktiske udførelse, hvoraf 2 dage benyttes til den grønne del og 2 dage på den grå del.

Krav: Ny anlæggelse:

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

 

 

 

Samlet areal

Minimum 12 m2

Minimum 25 m2

 

Fast belægning (Beton/natur)

Der skal være overvejet bundopbygning og afvandingsfald, herudover kan der indgå kantsten/bort, trappe eller mur.

Minimum 7 m2

Minimum 15 m2

Bed *

Kan være fx hedebed, surbundsbed, sumpbed, præriebed mm.

1 bed, minimum 4 m2

2 bede, minimum 8 m2

I alt

Træ med forankring

1 stk.

1 stk.

 

Vandanlæg

Valgfrit

Valgfrit

 

Trækonstruktioner

Valgfrit

Valgfrit

 

Græs

Valgfrit

Valgfrit

 

Hæk/pur

Valgfrit

Valgfrit

 

Niveauspring

Valgfrit

Valgfrit

 

 Den komplette eksamensvejledning til begge specialer kan hentes her