Svendeprøve

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret elevens udfyldte logbog til skolen/LLU med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Som del af den sidste skoleperiode, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Regler i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

Opgaven stilles af skolen i samråd med det faglige udvalg. Det fagteoretiske arbejde med casen, den mundtlige eksamen og den praktiske prøve planlægges og afvikles af skolerne.

Prøverne tager udgangspunkt i en case med en faglig problemstilling, som eleven skal løse.

Karaktergivning og bedømmelse

Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt.

Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne repræsenterer Danske Anlægsgartnere og 3F. Censorerne skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver.

Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af den praktiske prøve. Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og praktiske del med 2/3.

Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende.

Det faglige udvalg udsteder svendebrev til eleven når skolen har indsendt karakterindberetningsskema, afsluttende praktikerklæring og skolebevis.

Den teoretiske prøve

Eksaminations- og bedømmelsesgrundlag

Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering, og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen i sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på 1 uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen og demonstrerer teknikker, værktøjer mv

Eksaminationsgrundlaget er den stillede caseopgave.

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation, herunder elevens eventuelle præsentation af modeller, teknikker og værktøjer.

Den praktiske prøve

Eksaminations- og bedømmelsesgrundlag

Den praktiske del af svendeprøven består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 52 timer.

De praktiske prøver udføres som individuel eller som tomandsopgave.

Eleverne må medbringe følgende hjælpemidler til den praktiske prøve: Tegneredskaber, lommeregner, PC, bøger og egne notater. Til den praktiske prøve må eleven også benytte eget håndværktøj, samt mindre maskiner lånt udefra i henhold til regler fastlagt på den enkelte skole.

Eksaminationsgrundlaget er den stillede praktiske fremstillingsopgave.

Bedømmelsesgrundlaget er det produkt, som eleven har fremstillet under den praktiske prøve.

Kriterier for specialet plejeteknik

Plejeteknisk areal. Arealer er minimum og jf. elementer fra PGO*.

*Bogen: Pleje af grønne områder

Renoveringsopgave:

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

 

200-600 m2

400-1200 m2

Belægning

 

10 m2

20 m2

Blomster – minimum 2 forskellige typer

 

25 m2

50 m2

Buske

25 m2

 

50 m2

Træ med have- eller parkpræg

2 stk.

4 stk.

 

Græsplæne

25 m2

50 m2

 

Hække og pur

6 lbm eller 3 m2

 

12 lbm eller 6 m2

 

Variable elementer består af:

 • Læhegn
 • Udstyr
 • Vand
 • Skov
 • Bygværker

 

Minimum 1 stk.

Minimum 2 stk.

 

 

Ny anlæggelse:

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

Minimum 30 m2

Minimum 60 m2

 

Fast belægning (Beton/natur)

Der skal være overvejet bundopbygning og afvandingsfald, herudover kan der indgå kantsten/bort, trappe eller mur.

 

Minimum 3 m2

Minimum 6 m2

Bed

Ex. surbundsbed, præriebed, kalkbed, regnbed.

1 bed, minimum 4 m2

2 bede, minimum 8 m2

 

Træ med forankring

1 træ

1 træ

 

Vandanlæg

Valgfrit

Valgfrit

 

Trækonstruktioner

Valgfrit

Valgfrit

 

Græsplæne

Valgfrit

Valgfrit

 

Hæk/pur

Valgfrit

Valgfrit

 

Niveauspring

Valgfrit

Valgfrit

 

 

Krav

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

 • Oversigtstegning
 • Beplantningsplan
 • Koteplan
 • Snit- og detailtegning

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Kvalitetssikring

 • Projektering
 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol
 • Slutkontrol

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Plejeplaner

1 element i funktionsfasen

2 elementer i funktionsfasen

 

Materialebestilling

Alle elementer skal indgå

Alle elementer skal indgå

 

Tidsplanlægning

For hele perioden

For hele perioden

 

Ressourcer/maskiner

For hele perioden

For hele perioden

 

 

Den enkelte elev skal min. redegøre for fire beplantningselementer via en plejeplan med en målsætning, fra etableringsfasen og min. 15. år frem.

Der afsættes 4 dage til den praktiske udførelse, hvoraf 2 dage benyttes til den grønne del og 2 dage på den grå del.

Kriterier for specialet anlægsteknik                                                                                            

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Areal

 

30-50 m2

50-70 m2

Fast belægning

Natursten

 

Beton eller klinker

 

 

Minimum 3-6 m2 sammenhængende belægning

-

 

 

Minimum 6-10 m2 sammenhængende belægning

Minimum 10 m2 sammenhængende belægning

 

Tilskæringer/tilhugning ml. 30 – 60 grader

 

Minimum 1 ½ - 2 meter

Minimum 2 meter

Trappe

 

Minimum 3 trin

Minimum 4 trin

Tosidet støttemur

Minimum 1 m2

 

Minimum 2 m2

 

Teknisk element

-

Simpel trækonstruktion og/eller vandelement

Græsplæne

 

Minimum 8 m2

Minimum 10 m2

Bed

 

Minimum 2 m2

Minimum 3 m2

Hæk/Pur

 

Minimum 3 lbm.

Minimum 5 lbm.

Træer

 

Minimum 1 stk. med opbinding

Minimum 1 stk. træ med opbinding

 

Der skal være minimum ét element, der er har en svunget linjeføring.

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

 • Afsætningsplan
 • Plantegning
 • Kulturteknisk detailtegning
 • Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Afsætningsplan

Plantegning

Kulturteknisk detailtegning

 

Minimum 1

 

Afsætningsplan og koteplan

Plantegning

Kulturteknisk detailtegning

 

Minimum 2

 

Kvalitetssikring

 • Projektering
 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol
 • Slutkontrol

 

Alle elementer skal indgå

 

 

Alle elementer skal indgå

Planteplan

 

For hele området

For hele området

Plejeplan i etableringsfasen

 • Grønt element
 • Etableringsfase
 • Gråt element

Alle elementer kan indgå, dog min. 1 gråt element og1 grønt element.

 

Alle elementer kan indgå, dog min. 1 gråt element og 1 grønt element.

Materialebestillinger

 

Alle elementer

Alle elementer

Tidsplanlægning

 

For hele perioden

For hele perioden

Ressource/maskine

 

For hele perioden

For hele perioden

 

Tidsrammer:

Der benyttes 52 timer til den praktiske prøve og en uge til udarbejdelse af case opgaven.

Skolen har tilsyn med eleverne i alle 52 timer i forbindelse med udførelsen af den praktiske prøve.

 

Vejledende tidsplan

Bestå- og antagelses krav:

7 trins skalaen anvendes til bedømmelse af prøven.

 

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer   udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer   omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse   af fagets mål, med en del mangler

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre   grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer   den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

E

00

Den utilstrækkelige præsentation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke   demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den uacceptable præstation

 

F

 

Bestå krav og udmærkelser for veludført svendeprøve

Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og den praktiske del med 2/3.

Eleven har bestået svendeprøven, når den endelige karakter for hver af de to prøver, den mundtlige eksamen og den praktiske prøve, er mindst 02.

 

1,99 - -3

Ikke antaget

I

2,0 – 9,4

Antaget

A

9,5 -10,9, dog mindst 10 i den praktiske prøve

Antaget med ros

R

11,0 – 11,5, dog mindst 12 i den praktiske prøve

Antaget med bronze

B

11,6 – 12,0 (12 i den teoretiske og 12 i den praktiske prøve)

Antaget med sølv

S

 

På svendebrevet anføres hvert enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven.

Materialer

Hvis kvaliteten på de materialer, der skal anvendes ved svendeprøven ikke er tilfredsstillende er det udelukkende skolens ansvar.

Såfremt censor opdager en fejl på materialet meddeles dette skolens ansvarlige. Skolen skal herefter tage affære, enten ved at sørge for andet materiale eller eventuelt indgå aftale med censor. I alle tilfælde – det må aldrig komme eleven til skade, at der er fejl på materialet. 

 

Uregelmæssigheder under prøven – bortvisning af elev

Overholder en elev ikke reglerne for prøveaflæggelse, indberettes uregelmæssigheden til den prøveansvarlige på skolen, hvorefter der tages stilling til det videre forløb – eventuelt bortvisning.

Såfremt skolen bortviser en elev fra prøven skal praktikvirksomheden orienteres. Skolens ledelse indberetter straks sagen til Det faglige Udvalg.

Finder censor eller faglæreren, at der i forbindelse med afviklingen af prøven har foregået uregelmæssigheder, skal dette indberettes skriftligt til skolens ledelse. Skolens ledelse meddeler straks uregelmæssigheden til det faglige udvalg.

Procedure – når eleven ikke består sin prøve                                                                                                              

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed, og det lokale uddannelsesudvalg.

Eksaminator og censorer udarbejder redegørelse med årsagen til, at eleven ikke har bestået. (Skal opbevares 1 år).
Skolen indkalder elev, virksomhed og 2 repræsentanter fra det lokale uddannelsesudvalg til et møde inden aftaleforholdet er afsluttet. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

– Omprøven afholdes, når eventuelt supplerende praktik og skoleundervisning er afsluttet.

Eleven har to forsøg til at bestå prøven.

I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Sygeeksamen

En elev, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Svendeprøven tilrettelægges efter samråd med det faglige udvalg.

Eleven skal aflægge prøve i den eller de dele, der ikke er gennemført.

Klagemuligheder

Eleven kan skriftligt klage over bedømmelsen eller afviklingen af prøven. Klagen rettes til skolen. Klagen sendes senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet bekendtgjort.

Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgør skolen klagen efter samråd med Det faglige Udvalg.

I forbindelse med en klagesag skal eksaminator og censorer jvnf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), hver afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen.

Svendeprøveafslutning

Den enkelte skole afholder svendeprøveafslutning den sidste dag på sidste skoleperiode. Eleverne får ved denne lejlighed overrakt skolebevis og eventuelt medalje.

I forbindelse med svendeprøveafslutningen må der ikke udleveres andre hædersbevisninger til enkeltelever.

Firmaer, organisationer og andre er velkomne til at udlevere gaver til eleverne, men dette forudsætter, at alle gaver gives til alle beståede elever.

Udpegning af censorer

Skolen udpeger i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg censorer til prøven. Censorerne repræsentere 3F og Danske Anlægsgartnere.

Censor skal i god tid før prøven have udleveret en tidsplan over prøvens praktiske og mundtlige forløb, liste over hold, bedømmelsesskemaer samt vejledning til prøveafholdelse.

Den enkelte skuemester skuer maksimalt 16 elever på en dag.

Svendeprøvegebyr

Forud for en svendeprøve skal den virksomhed, som eleven har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.

Love og regler:

De gældende regelsæt, love og bekendtgørelser der finder anvendelse ved svendeprøven findes på det faglige udvalgs hjemmeside www.blivanlægsgartner.dk under punktet love og regler.