Censorvejledning

Censorvejledning

Anlægsgartneruddannelsen

 

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

 

Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen.

I vejledningen er de mål, der vurderes at indgå i bedømmelsen af den mundtlige eksamen og den praktiske prøve angivet. (Øvrige kompetencemål bedømmes af skolen i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer eller opnås i praktiktiden).

 

Eksaminationsgrundlaget, der er det faglige stof, der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eleven at vise, hvad han ved og kan. Det vil sige den opgave, der er beskrevet i casen.

Endvidere består eksaminationsgrundlaget af produkter eleven har udarbejdet, fx plancher og diverse tegninger.

Censor skal derfor orientere i og forholde sig til materialet, så det kan indgå i eksaminationen og den efterfølgende bedømmelse.

 

Bedømmelsesgrundlag er de præstationer og produkter der skal bedømmes. Eleven kan godt fremstille et produkt, der indgår i eksaminationsgrundlaget, uden selve produktet bedømmes ved eksamen. Det gælder fx plancher eller anden form for præsentationer eleven har fremstillet.

De målfaste tegninger, eleven fremstiller i forbindelse med den teoretiske del, indgår sammen med elevens præstation som en del af bedømmelsesgrundlaget. De bedømmes altså ikke særskilt, men indgår i den samlede bedømmelse. Observerer censor en fejl i materialet, kan det ikke inddrages i bedømmelsen med mindre eleven har fået mulighed til at forholde sig til den observerede fejl.

Derimod er det alene produktet, der bedømmes ved den praktiske prøve.

Bedømmelsen skal vise, i hvilken grad eleven opfylder de mål, der er beskrevet for uddannelsen.

 

Overordnet om karakterfastsættelsen

Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem eksaminator og censorer.

Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter.

I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter.

Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen.

Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned.

  

Kompetencemål der kan indgå i svendeprøven

(Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen).

1) Eleven kan udføre sit arbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

4) Eleven kan i samarbejde med andre jordforberede maskinelt- og manuelt, forberede plantning samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

5) Eleven kan udføre afledning af overfladevand uden for autorisationsområdet med kendskab til gældende lovgivning.

6) Eleven kan udføre anlægsarbejde ud fra kendskab til kulturhistorien og stilarter.

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et eget plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

8) Eleven kan i samarbejde med andre udføre trækonstruktioner i haveanlæg.

10) Eleven kan udføre alle opgaver ved opmåling og afsætning af anlægsgartneranlæg.

11) Eleven kan i samarbejde med andre anlægge et område med beplantning, herunder udføre haveprojekter i henhold til gældende normer og plejeprogram i nyetablerede anlæg op til 5 år efter etableringen.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

15) Eleven kan i samarbejde med andre opføre givne trapper, kummer og mindre mure.

16) Eleven kan i samarbejde med andre udføre givne befæstelsesopgaver i beton, natursten og træ.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

20) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

21) Eleven kan registrere, projektere og udføre trapper, herunder trapper i træmaterialer.

22) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

23) Eleven kan projektere og udføre bassiner.

24) Eleven kan registrere, projektere og udføre mure, samt opbygge mure med bro- og kampesten.

25) Eleven skal kunne vurdere materialeforbrug og økonomiske forhold ved anlægsarbejdet.

26) Eleven kan planlægge, tegne og anlægge større arealer, hvori der indgår buske, stauder og græs ud fra gældende normer samt foretage kvalitetsbedømmelse af det færdige arbejde.

27) Eleven kan registrere, projektere og pleje arealer, hvori der indgår varierende beplantninger.

29) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

30) Eleven skal kunne vurdere økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde.

 

Niveau

Uddannelsen afsluttes på det niveau, der hedder Avanceret:

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Særligt om bedømmelse af de praktiske opgaver

Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i det materiale, eleven har udarbejdet og afleveret inden prøven påbegyndes.

Det vil sige arbejdstegninger med alle nødvendige mål.

 

Krav/omfang for specialet plejeteknik

 

Plejeteknisk areal. Arealer er minimum og jf. elementer fra PGO*.

*Bogen: Pleje af grønne områder

 

Renoveringsopgave:

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

 

200-600 m2

400-1200 m2

Belægning

 

10 m2

20 m2

Blomster – minimum 2 forskellige typer

 

25 m2

50 m2

Buske

25 m2

 

50 m2

Træ med have- eller parkpræg

2 stk.

4 stk.

 

Græsplæne

25 m2

50 m2

 

Hække og pur

6 lbm eller 3 m2

 

12 lbm eller 6 m2

 

Variable elementer består af:

 • Læhegn
 • Udstyr
 • Vand
 • Skov
 • Bygværker

 

Minimum 1 stk.

Minimum 2 stk.

 

 Ny anlæggelse:

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Samlet areal

Minimum 30 m2

Minimum 60 m2

 

Fast belægning (Beton/natur)

Der skal være overvejet bundopbygning og afvandingsfald, herudover kan der indgå kantsten/bort, trappe eller mur.

 

Minimum 3 m2

Minimum 6 m2

Bed

Ex. surbundsbed, præriebed, kalkbed, regnbed.

1 bed, minimum 4 m2

2 bede, minimum 8 m2

 

Træ med forankring

1 træ

1 træ

 

Vandanlæg

Valgfrit

Valgfrit

 

Trækonstruktioner

Valgfrit

Valgfrit

 

Græsplæne

Valgfrit

Valgfrit

 

Hæk/pur

Valgfrit

Valgfrit

 

Niveauspring

Valgfrit

Valgfrit

 

 

Krav

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

 • Oversigtstegning
 • Beplantningsplan
 • Koteplan
 • Snit- og detailtegning

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Kvalitetssikring

 • Projektering
 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol
 • Slutkontrol

 

Alle elementer skal indgå

 

Alle elementer skal indgå

Plejeplaner

1 element i funktionsfasen

2 elementer i funktionsfasen

 

Materialebestilling

Alle elementer skal indgå

Alle elementer skal indgå

 

Tidsplanlægning

For hele perioden

For hele perioden

 

Ressourcer/maskiner

For hele perioden

For hele perioden

 

 

Den enkelte elev skal min. redegøre for fire beplantningselementer via en plejeplan med en målsætning, fra etableringsfasen og min. 15. år frem.

 

Der afsættes 4 dage til den praktiske udførelse, hvoraf 2 dage benyttes til den grønne del og 2 dage på den grå del.

Krav/omfang for specialet anlægsteknik                                                                                   

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Areal

 

30-50 m2

50-70 m2

Fast belægning

Natursten

 

Beton eller klinker

 

 

Minimum 3-6 m2 sammenhængende belægning

-

 

 

Minimum 6-10 m2 sammenhængende belægning

Minimum 10 m2 sammenhængende belægning

 

Tilskæringer/tilhugning ml. 30 – 60 grader

 

Minimum 1 ½ - 2 meter

Minimum 2 meter

Trappe

 

Minimum 3 trin

Minimum 4 trin

Tosidet støttemur

Minimum 1 m2

 

Minimum 2 m2

 

Teknisk element

-

Simpel trækonstruktion og/eller vandelement

Græsplæne

 

Minimum 8 m2

Minimum 10 m2

Bed

 

Minimum 2 m2

Minimum 3 m2

Hæk/Pur

 

Minimum 3 lbm.

Minimum 5 lbm.

Træer

 

Minimum 1 stk. med opbinding

Minimum 1 stk. træ med opbinding

 

Der skal være minimum ét element, der er har en svunget linjeføring.

 

Krav

 

Enkeltperson

Gruppe – 2 personer

Tegninger

 • Afsætningsplan
 • Plantegning
 • Kulturteknisk detailtegning
 • Detailtegning af teknisk element (plan og snit). Der skal som minimum være én tegning fra hver elev

 

Afsætningsplan

Plantegning

Kulturteknisk detailtegning

 

Minimum 1

 

Afsætningsplan og koteplan

Plantegning

Kulturteknisk detailtegning

 

Minimum 2

 

Kvalitetssikring

 • Projektering
 • Modtagekontrol
 • Proceskontrol
 • Slutkontrol

 

Alle elementer skal indgå

 

 

Alle elementer skal indgå

Planteplan

 

For hele området

For hele området

Plejeplan i etableringsfasen

 • Grønt element
 • Etableringsfase
 • Gråt element

Alle elementer kan indgå, dog min. 1 gråt element og1 grønt element.

 

Alle elementer kan indgå, dog min. 1 gråt element og 1 grønt element.

Materialebestillinger

 

Alle elementer

Alle elementer

Tidsplanlægning

 

For hele perioden

For hele perioden

Ressource/maskine

 

For hele perioden

For hele perioden

 Tidsrammer:

Der benyttes 52 timer til den praktiske prøve og en uge til udarbejdelse af case opgaven.

Skolen har tilsyn med eleverne i alle 52 timer i forbindelse med udførelsen af den praktiske prøve.

 

Bedømmelsesskemaer

Til hjælp for bedømmelsen er der lavet bedømmelsesskemaer til henholdsvis teori og praktik.

Bedømmelsesskemaerne kan også bruges som notatark til de notater, censor og lærer jf. Eksamensbekendtgørelsen skal tage i forbindelse med bedømmelsen.

 

Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen til personligt brug.

Notaterne skal bruges til udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag.

Notaterne skal opbevares i 1 år.

Notatarket er således censors personlige arbejdspapir og kan ikke kræves udleveret af udenforstående.


 

Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelse

CASE opgaven – den mundtlige fremlæggelse

 

12 – Den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er systematisk og velstruktureret og behandler casen udtømmende med sikker brug af relevante fagbegreber og fagteori.
 • Eleven demonstrere et vidtgående og sikkert kendskab til teorien og kan koble det til praksis og inddrage egne erfaringer i en sammenhængende argumentation.
 • De valgte løsninger og dokumentationen er relevant, og eleven redegør udtømmende for, hvilke kilder han har brugt, og hvorfor han/hun anser dem for valide/brugbare.
 • Der kan være få uvæsentlige mangler

 

10 – Den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er velstruktureret, og der er gjort rede for alle emner i casen med brug af relevante fagbegreber og fagteori
 • Eleven demonstrere et omfattende og godt kendskab til teorien og kan koble det til praksis og inddrage egne erfaringer i sin argumentation.
 • De valgte løsninger og dokumentationen er relevant, og eleven kan redegøre for, hvilke kilder han har brugt, og hvorfor han anser dem for valide/brugbare
 • Der er nogle mindre væsentlige mangler

 

7 – Den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

 • Fremlæggelsen er ikke velstruktureret, men behandler alle emner i casen med brug af fagbegreber og fagteori
 • Eleven demonstrerer godt kendskab til teori og kan koble det til praksis og i et vist omfang inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har en del mangler, men eleven kan redegøre for sine valg og hvilke kilder han/hun har benyttet.

 

4 – Den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrere en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er ikke struktureret og flere emner er kun overfladisk behandlet. Der er væsentlige mangler i brug af fagbegreber og fagteori
 • Elevens kendskab til teorien er mangelfuld og eleven er kun i begrænset omfang i stand til at koble det til praksis og inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har væsentlige mangler, og eleven kan ikke altid begrunde sine valg eller hvilke kilder han/hun har brugt.
 • Det er nødvendigt, at stille mange ledende spørgsmål for at få de rigtige svar.

 

02 – Den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Fremlæggelsen er usystematisk og ustruktureret og behandler ikke alle emner i casen udtømmende. Brug af fagbegreber og fagteori er usikker.
 • Elevens kendskab til teorien er mangelfuld og eleven har meget svært ved at koble det til praksis og inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har væsentlige mangler, og eleven kan kun i begrænset omfang begrunde sine valg og redegøre for, hvilke kilder han har brugt
 • Adskillige ledende spørgsmål kan ikke besvares korrekt

 

00 – Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Fremlæggelse og dokumentation er utilstrækkelig og vidner om et meget dårligt kendskab til selv almindeligt anvendte teknikker.
 • Eleven kan ikke svare fornuftigt på flere ledende spørgsmål.

 

-3 – Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.    

 

En uvæsentlig mangel:

Uvæsentlige mangler er noget der ikke påvirker det samlede indtryk af elevens teoretiske faglige viden. (Man vil bare sige pyt).

 

Mindre væsentlig mangel:

En mindre væsentlig mangel i elevens teoretiske faglige viden bevirker at eleven kommer til at lave mindre fejl. (Noget der er nødvendigt at rette, men kan løses hurtigt og billigt).

 

Væsentlig mangel:

En væsentlig mangel i elevens teoretiske faglige viden bevirker, at eleven laver fejl der er dyre at rette op.

 
Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelse

Den praktiske prøve

 

12 – Den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

En udførsel som man vil være stolt af at aflevere til en kunde, som man gerne selv vil lægge navn til. Både præcision og finish er i top.

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

 • 1 hækplante der er plantet i den forkerte retning
 • Få enkelte fuger i fx chaussésten, hvor fugen ikke overholder NOVA 15 afvigelser i fugestørrelsen
 • Antal planter pr. m2 ved fx bunddække kan afvige, +/- 2 stk. - men beplantningsplan skal - hvis der afviges – overholdes. (Kunden skal have det kunden har betalt for).
 • Ingen fravigelser fra NOVA15           
 • Enkelte Kosmetiske og uvæsentlige mangler for projektets samlede fremtoning og aflevering (minimale eller ingen afvigelser)

 

10 – Den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

En udførelse som til fulde opfylder kvalitetskravene.

 • 95% hækplanter står korrekt
 • Belægning: Enkelte fuger har for store afvigelser
 • Ingen fravigelser fra NOVA 15
 • Mur med rigtigt smig, enkelte murelementer ”stikker” ud.

 

7 – Den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

En pæn opgave med en del mangler.

 • Afvigelser i planteafstand pr. lbm eller m2 fx hæk eller bunddække
 • Manglende ”hjørne” – hækplante
 • Store mængder/generelle for store fuger
 • Fx Flintesten i pikstensbelægning
 • Mindre fravigelser fra NOVA 15

 

4 – Den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrere en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

Adskillige væsentlige mangler/fejl der kan rettes ved at skifte materialer ud eller ved at lave dele om.

 • Normer er ikke 100% overholdt

 

02 – Den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Opgaven fremgår sjusket og mangler finish og bearbejdning.

 • Normer er ikke overholdt
 • Dårlig kvalitet

 

00 – Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Opgaven fremstår sjusket, mangler finish og bearbejdning.

 • Uacceptabelt meget skal laves om for at opfylde kvalitetskravene.

 

-3 – Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.