Uddannelsens indhold

Uddannelsen er tilrettelagt som en ungdomsuddannelse, som elever med 9 års skolegang kan starte på, hvis 9./10. klasse eller tilsvarende er afsluttet med mindst 02 i dansk og matematik.

Start på uddannelsen

Uddannelsen kan påbegyndes, når:

 • Eleven indgår en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed
 • Eleven tilmelder sig grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur på en teknisk skole, der udbyder uddannelsen (Hvis eleven er over 18 år, er vedkommende berettiget til at modtage SU).

For at komme fra grundforløb til anlægsgartnerspecialets hovedforløb, er der to ting, der skal være i orden:

 1. Grundforløbet skal være gennemført og godkendt af den tekniske skole med udstedelse af et grundforløbsbevis,
 2. Eleven skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om grundforløbets indhold på den lokale tekniske skoles hjemmeside.

Undervisningens indhold

Praktiktiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse anlægsgartnerfagets arbejde og metoder, således at dagligdagens erfaringer fra praktikvirksomheden bliver suppleret af mere grundlæggende viden og forståelse på den tekniske skole.

På anlægsgartnerspecialets hovedforløb undervises der i områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag.

I løbet af praktiktiden i virksomheden skal eleven bl.a. beskæftige sig med følgende praktikmål:

 • Pleje anlæg
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Brug af maskiner
 • Opmåling/afsætning
 • Sten, fliser, sætning og lægning 1
 • Befæstelsesarbejde
 • Plantearbejde
 • Græsetablering
 • Græspleje
 • Træ og Trådarbejde
 • Beskæring vinter/sommer
 • Sten, fliser, sætning og lægning
 • Behandling af overfladevand
 • Vand
 • Kommunikation, samarbejde og økonomi

En nærmere beskrivelse af fagenes indhold og praktikmål  findes i uddannelsesordningen for uddannelsen til Anlægsgartner på: www.eud-adm.dk

Grundforløbsbevis

Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, bestået den afsluttende prøve og efter skolens samlede vurdering anses for egnet til at gennemføre uddannelsen.

Skolevejledning til praktikvirksomheden

I forbindelse med afslutning af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning med angivelse af de karakterer, eleven har opnået i grund-, område- og specialefag.

Skolevejledningen skal angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden, og skolen skal også vurdere elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning i område- og specialefag, hvor eleven som minimum har opnået karakteren 02 efter 7-skalaen.

Skolevejledningen udleveres/sendes til praktikvirksomheden og elev.

Svendeprøve

I forbindelse med den sidste skoleperiode i hovedforløbet gennemfører eleven den teoretiske og praktiske del af svendeprøven. Ved uddannelsens afslutning udsteder Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri et svendebrev.