Prøvevejledning

Se følgende
afsnit

Trin 1 – Greenkeeper- og groundsmanassistent

Uddannelsens trin 1 afsluttes med en prøve på sidste skoleperiode. Prøven afvikles af skolerne i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og afholdes, når eleven opfylder forudsætningerne for udstedelse af skolebevis. For elever der afslutter uddannelsen med trin 1, skal prøven være bestået.

Den afsluttende prøve udgør en praktisk opgave, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsens trin 1. Prøven tager udgangspunkt i område- og specialefag.

Den praktiske opgave løses inden for 18 klokketimer.

Den mundtlige eksamination har en varighed af 20 minutter incl. votering. Der medvirker en censor som er udpeget af skolen.

Til den mundtlige prøve må eleven benytte: Tegneredskaber, lommeregner, PC, bøger og egne notater.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den praktiske opgave og den mundtlige eksamination.

Det faglige udvalg udsteder uddannelsesbevis til eleven når skolen har indsendt karakterindberetningsskema, afsluttende praktikerklæring og skolebevis.

7 trins skalaen anvendes til bedømmelse af prøven.

 

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende   præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen   eller få uvæsentlige mangler

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige   præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle   mindre væsentlige mangler

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der   demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation,   der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige   væsentlige mangler

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige   præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af   fagets mål

E

00

Den utilstrækkelige præsentation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige   præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets   mål

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den uacceptable   præstation

 

F

Omregning til 7-trins-skala

Den afrundede karakter angives uden decimal og indplaceres på den internationale ECTS-skala.

Beregnet karakter

Karakter

ECTS

11,00 – 12,00

12

A

8,50 – 10,99

10

B

5,50 – 8,49

7

C

3,00 – 5,49

4

D

02 – 2,99

2

E

-1,5 – 1,99

00

Fx

-3 - -1,49

-3

F

 

Hvis kvaliteten på de materialer, der skal anvendes ved svendeprøven ikke er tilfredsstillende er det udelukkende skolens ansvar.
Såfremt censor opdager en fejl på materialet meddeles dette skolens ansvarlige. Skolen skal herefter tage affære, enten ved at sørge for andet materiale eller eventuelt indgå aftale med censor. I alle tilfælde – det må aldrig komme eleven til skade, at der er fejl på materialet.

Bortvisning

Skolen bør ved start af prøveforløbet oplyse censor hvem der er prøveansvarlig.

Overholder en elev ikke reglerne for prøveaflæggelse, indberettes uregelmæssigheden til den prøveansvarlige på skolen, hvorefter der tages stilling til det videre forløb – eventuelt bortvisning.

Såfremt skolen bortviser en elev fra prøven skal praktikvirksomheden orienteres. Skolens ledelse indberetter straks sagen til Det faglige Udvalg.

Finder censor eller faglæreren, at der i forbindelse med afviklingen af prøven har foregået uregelmæssigheder, skal dette indberettes skriftligt til skolens ledelse. Skolens ledelse meddeler straks det faglige udvalg om uregelmæssigheden.

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg.
Eksaminator og censorer giver en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.
Skolen indkalder elev, virksomhed og 2 repræsentanter fra det lokale uddannelsesudvalg til et møde. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.
Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

– Omprøven afholdes, når eventuelt supplerende praktik og skoleundervisning er afsluttet.

Eleven har to forsøg til at bestå prøven. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

I tilfælde af sygdom før eller under prøven tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Eleven kan skriftligt klage over bedømmelsen eller afviklingen af prøven. Klagen rettes til skolen. Klagen sendes senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet bekendtgjort.

Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgør skolen klagen efter samråd med Det faglige Udvalg.

I forbindelse med en klagesag skal eksaminator og censorer jvnf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), hver afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen.

Det kan være en god idé at tage billeder som dokumentation.

Skolen udpeger i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg censorer til prøven.

Censor skal i god tid før prøven have udleveret en tidsplan over prøvens praktiske og mundtlige forløb, liste over hold, bedømmelsesskemaer samt vejledning til prøveafholdelse.

En censor kan ikke medvirke ved eksaminationen af en elev, som er censors ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller på anden måde censor nærtstående. En censor kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed. F.eks. ansat i samme virksomhed.

De gældende regelsæt, love og bekendtgørelser der finder anvendelse ved svendeprøven kan findes på det faglige udvalgs hjemmeside www.blivanlægsgartner.dk