Svendeprøvevejledning efter d. 1.8.2015

Censorvejledning

Greenkeeper og Groundsman uddannelsen

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen.

I vejledningen er de mål, der vurderes at indgå i bedømmelsen af den mundtlige eksamen og den praktiske prøve angivet. (Øvrige kompetencemål bedømmes af skolen i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer eller opnås i praktiktiden).

 

Eksaminationsgrundlaget, der er det faglige stof, der eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eleven at vise, hvad han ved og kan. Det vil sige den opgave, der er beskrevet i casen.

Endvidere består eksaminationsgrundlaget af produkter eleven har udarbejdet, fx plancher og diverse tegninger.

Censor skal derfor orientere i og forholde sig til materialet, så det kan indgå i eksaminationen og den efterfølgende bedømmelse.

 

Bedømmelsesgrundlag er de præstationer og produkter der skal bedømmes. Eleven kan godt fremstille et produkt, der indgår i eksaminationsgrundlaget, uden selve produktet bedømmes ved eksamen. Det gælder fx plancher eller anden form for præsentationer eleven har fremstillet.

De målfaste tegninger, eleven fremstiller i forbindelse med den teoretiske del, indgår sammen med elevens præstation, som en del af bedømmelsesgrundlaget. De bedømmes altså ikke særskilt, men indgår i den samlede bedømmelse. Observerer censor en fejl i materialet, kan det ikke inddrages i bedømmelsen med mindre eleven har fået mulighed til at forholde sig til den observerede fejl.

Derimod er det alene produktet, der bedømmes ved den praktiske prøve.

Bedømmelsen skal vise, i hvilken grad eleven opfylder de mål, der er beskrevet for uddannelsen.

 

Overordnet om karakterfastsættelsen

Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem eksaminator og censorer.

Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter.

I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter.

Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen.

Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned.

 

Kompetencemål der kan indgå i svendeprøven

(Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen).

1) Eleven kan etablere, pleje og vedligeholde idrætsanlæg og golfbaner på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Eleven kan udarbejde gødnings-, pleje- og renoveringsprogrammer.

3) Eleven kan identificere ukrudtstyper, skadedyr og sygdomme i græs med henblik på forebyggelse og bekæmpelse heraf.

4) Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde på en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig måde og har gennemført de krævede prøver (anlægsgartnerdelen) til erhvervelse af sprøjtecertifikat, i henhold til Miljøministeriets regler.

5) Eleven kan indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner.

6) Eleven kan anvende maskiner, redskaber og hydraulik, som anvendes indenfor græspleje og i samarbejde med andre vedligeholde, forebygge og foretage fejlfinding af disse maskiner/hydraulik i henhold til gældende sikkerhedskrav.

7) Eleven kan vurdere jord- og anlægsentrepriser ud fra viden om AB92, kvalitetssikring, love, regler og standarder.

8) Eleven kan udarbejde forslag til grønne anlæg og områder med henblik på at fremme miljøet og de biologiske forhold for plante og dyreliv.

9) Eleven kan anvende viden om planter og plantegrupper samt særlige krav til vækstforhold og pleje af disse.

10) Eleven kan identificere de mest anvendte græsarter, planter, træer og buske samt udvælge de bedst egnede til de givne forhold, herunder udføre beskæring og udarbejde plejeplaner for anlæggene inden for fagområdet.

11) Eleven kan udarbejde og anvende gødningsplaner til græs under hensyntagen til det omgivende miljø.

12) Eleven kan projektere, etablere og omlægge en golfbane, herunder hulforløb, bunkers, teesteder og greens.

13) Eleven kan planlægge og udføre plejeprogrammer til golfbaner.

14) Eleven kan planlægge, etablere og pleje vandhuller med beplantning.

15) Eleven kan betjene relevante maskiner til golfbaner.

16) Eleven kan projektere, etablere og omlægge idrætsanlæg og udenoms arealer.

17) Eleven kan planlægge og udføre plejeprogrammer til idrætsanlæg med græs og kunstgræs.

18) Eleven kan betjene relevante maskiner til idrætsanlæg.

 

Niveau

Uddannelsen afsluttes på det niveau, der hedder Avanceret:

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

  

Særligt om bedømmelse af de praktiske opgaver

Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i det materiale, eleven har udarbejdet og afleveret inden prøven påbegyndes.

Det vil sige arbejdstegninger med alle nødvendige mål.

 

Krav/omfang for specialet Greenkeeper

 

Caseopgave (Individuel, 28 timer):

Krav

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Den selvstændige caseopgave består af enten:

·         Green

·         Teested

·         Fairway og rough

·         Hazard

 

Elementerne fordeles ved lodtrækning

 

Elementerne fordeles ved lodtrækning

Beskrivelser

·         Oversigtstegning/fotos

·         Analyser af problemstillinger

·         Løsningsforslag

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Plejeplaner med målsætning

·         Kortsigtet

·         Langsigtet

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Gødningplaner

·         Fortolkning af jordbundsanalyser

·         Kortsigtet plan

·         Langsigtet plan

 

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Vanding

·         Tegning af spredebillede

·         Beregning af vandforbrug

 

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Materialebestilling

·         Kortsigtet

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Tidsplanlægning

·         Ganttkort/arbejdsplan

 

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Maskiner

·         Maskinoversigt

·         Maskin plejeplan

 

 

 

Forslag til renovering

·         Skitse

·         Budgetoverslag

For det område, der er angivet i caseopgaven.

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 Caseopgave (gruppedel, 9 timer):

Krav

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Den fælles caseopgave består af elementerne:

·         Green

·         Teested

·         Fairway og rough

·         Hazard

 

Sammensætning af alle elementerne i en samlet rapport

 

Sammensætning af alle elementerne i en samlet rapport

Forslag til renovering

·         Gennemgå de forskellige forslag for alle elementerne

 

Prioritet liste med renoveringsforslag og et budgetoverslag

 

Prioritet liste med renoveringsforslag og et budgetoverslag

 Praktisk opgave:

 

Renoveringsopgave (84 timer, inklusiv pleje):

 

Krav

 

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Samlet areal

 

350-500 m2

500-700 m2

Renoveret element som fx:

Green

Teested

Fairway

Rough

Hazard

 

 

30-70 m2

30-70 m2

70-100 m2

70-100 m2

10-70 m2

 

50-100 m2

50-100 m2

100-150 m2

100-150 m2

30-100 m2

Ud fra Golfklubbens valgte element/elementer til renovering udarbejdes der i fælleskab:

·         Oversigtstegning

·         Plan tegning

·         Snit tegning

·         Koteplan/registrering

·         Detailtegning af teknisk element

·         Spredebillede af vanding

·         Materialeliste

·         Ganttkort/arbejdsplan

·         Maskinliste til renoveringsopgave

·         Samlet budget

 

Variable elementer består af:

·         Læhegn/sikkerhedsbeplantning

·         Banemarkering/udstyr

·         Buske

·         Solitær træer

·         Vandingsanlæg

·         Græsetablering herunder fx rullegræs og græssåning.

 

 

 

 

 

Samles og afleveres i tilbudsmappe inden opstart af praktisk projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samles og afleveres i tilbudsmappe inden opstart af praktisk projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejeopgave (84 timer, inklusiv renoveringsopgave):

 

Krav

 

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Samlet areal

 

1000-1500 m2

1500-2000 m2

Alle elementer på hullet plejes

Ifølge plejeplan fra caseopgaven

 

Elementer er f.eks.:

Green

Teested

Fairway

Rough

Hazard

Beplantning herunder træer og buske

mm.

 

 

Alle elementer

 

Alle elementer

 

Krav/omfang for specialet Groundsman

 

Caseopgave (Individuel, 28 timer):

Krav

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Den selvstændige plejeopgave omfatter enten:

·         Skadevoldere

·         Plantekendskab/vanding

·         Tekstur og struktur

·         Gødning

 

Emnerne fordeles ved lodtrækning

 

Emnerne fordeles ved lodtrækning

Beskrivelser

·         Oversigtstegning/fotos

·         Analyser af problemstillinger

·         Løsningsforslag

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Plejeplaner med målsætning

·         Kortsigtet

·         Langsigtet

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Materialebestilling

·         Kortsigtet

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Tidsplanlægning

·         Ganttkort/arbejdsplan

 

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

 

For det område, der er angivet i caseopgaven.

Maskiner

·         Maskinoversigt

·         Maskin plejeplan

 

 

 

 

Den selvstændige renoveringsopgave omfatter enten:

·         Tophøvling

·         Fuldstændig omlægning

·         Intensiv luftning og topdressing

·         Fiberforstærket græs

Forslag skal indeholde:

·         Skitse

·         Budgetoverslag

 

 

Hele boldbanen

75-125 m2

Hele boldbanen

75-125 m2

 

 

 

Hele boldbanen

100-150 m2

Hele boldbanen

100-150 m2

 

 

 

 

Caseopgave (gruppedel, 9 timer):

Krav

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Den fælles plejeopgave består af emnerne:

·         Skadevoldere

·         Plantekendskab/vanding

·         Tekstur og struktur

·         Gødning

 

Sammensætning af alle emnerne i en samlet rapport

 

Sammensætning af alle emnerne i en samlet rapport

Den fælles renoveringsopgave omfatter:

·         Tophøvling

·         Fuldstændig omlægning

·         Intensiv luftning og topdressing

·         Fiberforstærket græs

 

Prioritet liste med renoveringsforslag og et budgetoverslag

 

Prioritet liste med renoveringsforslag og et budgetoverslag

 

Praktisk opgave:

 

Renoveringsopgave (84 timer, inklusiv pleje):

 

Krav

 

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Samlet areal

 

1000-1500 m2

1500-2000 m2

Renoveringsmetode:

·         Tophøvling

·         Fuldstændig omlægning

·         Intensiv luftning og topdressing

·         Fiberforstærket græs

 

Hele boldbanen

75-125 m2

Hele boldbanen

75-125 m2

 

Hele boldbanen

100-150 m2

Hele boldbanen

100-150 m2

Ud fra Boldklubbens valgte metode til renovering udarbejdes der i fælleskab:

·         Oversigtstegning

·         Plan tegning

·         Snit tegning

·         Koteplan/registrering

·         Detailtegning af teknisk element

·         Spredebillede af vanding

·         Materialeliste

·         Beplantningsplan

·         Ganttkort/arbejdsplan

·         Maskinliste til renoveringsopgave

·         Samlet budget

 

 

 

Samles og afleveres i tilbudsmappe inden opstart af praktisk projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samles og afleveres i tilbudsmappe inden opstart af praktisk projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejeopgave (84 timer, inklusiv renoveringsopgave):

 

Krav

 

Gruppe – 3 personer

Gruppe – 4 personer

Samlet areal

 

1000-1500 m2

1500-2000 m2

Alle dele af boldbanen plejes

Ifølge plejeplaner fra caseopgaven

 

Variable elementer består af:

·         Læhegn/sikkerhedsbeplantning

·         Banemarkering/udstyr

·         Buske

·         Solitær træer

·         Vandingsanlæg

·         Græsetablering herunder fx rullegræs og græssåning.

 

 

Det samlede areal

 

Det samlede areal

 

Tidsrammer:

Der benyttes 84 timer til den praktiske prøve og 37 timer til udarbejdelse af case opgaven, herunder benyttes 28 timer til den individuelle caseopgave og 9 timer til gruppe caseopgaven.

Skolen har tilsyn med eleverne i alle 84 timer i forbindelse med udførelsen af den praktiske prøve.

 

Bedømmelsesskemaer

Til hjælp for bedømmelsen er der lavet bedømmelsesskemaer til henholdsvis teori og praktik.

Bedømmelsesskemaerne kan også bruges som notatark til de notater, censor og lærer jf. Eksamensbekendtgørelsen skal tage i forbindelse med bedømmelsen.

 

Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen til personligt brug.

Notaterne skal bruges til udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag.

Notaterne skal opbevares i 1 år.

Notatarket er således censors personlige arbejdspapir og kan ikke kræves udleveret af udenforstående.

 


Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelse

CASE opgaven – den mundtlige fremlæggelse

 

12 – Den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er systematisk og velstruktureret og behandler casen udtømmende med sikker brug af relevante fagbegreber og fagteori.
 • Eleven demonstrere et vidtgående og sikkert kendskab til teorien og kan koble det til praksis og inddrage egne erfaringer i en sammenhængende argumentation.
 • De valgte løsninger og dokumentationen er relevant, og eleven redegør udtømmende for, hvilke kilder han har brugt, og hvorfor han/hun anser dem for valide/brugbare.
 • Der kan være få uvæsentlige mangler

 

10 – Den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er velstruktureret, og der er gjort rede for alle emner i casen med brug af relevante fagbegreber og fagteori
 • Eleven demonstrere et omfattende og godt kendskab til teorien og kan koble det til praksis og inddrage egne erfaringer i sin argumentation.
 • De valgte løsninger og dokumentationen er relevant, og eleven kan redegøre for, hvilke kilder han har brugt, og hvorfor han anser dem for valide/brugbare
 • Der er nogle mindre væsentlige mangler

 

7 – Den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

 • Fremlæggelsen er ikke velstruktureret, men behandler alle emner i casen med brug af fagbegreber og fagteori
 • Eleven demonstrerer godt kendskab til teori og kan koble det til praksis og i et vist omfang inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har en del mangler, men eleven kan redegøre for sine valg og hvilke kilder han/hun har benyttet.

 

4 – Den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrere en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

 • Fremlæggelsen er ikke struktureret og flere emner er kun overfladisk behandlet. Der er væsentlige mangler i brug af fagbegreber og fagteori
 • Elevens kendskab til teorien er mangelfuld og eleven er kun i begrænset omfang i stand til at koble det til praksis og inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har væsentlige mangler, og eleven kan ikke altid begrunde sine valg eller hvilke kilder han/hun har brugt.
 • Det er nødvendigt, at stille mange ledende spørgsmål for at få de rigtige svar.

 

02 – Den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Fremlæggelsen er usystematisk og ustruktureret og behandler ikke alle emner i casen udtømmende. Brug af fagbegreber og fagteori er usikker.
 • Elevens kendskab til teorien er mangelfuld og eleven har meget svært ved at koble det til praksis og inddrage egne erfaringer
 • De valgte løsninger og dokumentationen har væsentlige mangler, og eleven kan kun i begrænset omfang begrunde sine valg og redegøre for, hvilke kilder han har brugt
 • Adskillige ledende spørgsmål kan ikke besvares korrekt

 

00 – Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Fremlæggelse og dokumentation er utilstrækkelig og vidner om et meget dårligt kendskab til selv almindeligt anvendte teknikker.
 • Eleven kan ikke svare fornuftigt på flere ledende spørgsmål.

 

-3 – Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.    

 

En uvæsentlig mangel:

Uvæsentlige mangler er noget der ikke påvirker det samlede indtryk af elevens teoretiske faglige viden. (Man vil bare sige pyt).

 

Mindre væsentlig mangel:

En mindre væsentlig mangel i elevens teoretiske faglige viden bevirker at eleven kommer til at lave mindre fejl. (Noget der er nødvendigt at rette, men kan løses hurtigt og billigt).

 

Væsentlig mangel:

En væsentlig mangel i elevens teoretiske faglige viden bevirker, at eleven laver fejl der er dyre at rette op.

 
Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelse

Den praktiske prøve

 

12 – Den fremragende præstation. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

En udførsel som man vil være stolt af at aflevere til en kunde, som man gerne selv vil lægge navn til. Både præcision og finish er i top.

Greenkeeper

Opgaven skal fremstå korrekt hvad angår:

·         Pæle

·         Flag

·         Jævnhed

·         Plejevenlighed

·         Klippe-feje

·         USGA norm

·         Norm på en restskinne på 2 m skal overholdes

·         Opgaven skal svare til case beskrivelsen

·         Overholde den gældende lovgivning.

·         Sandface koterne overholdes

·         Sand i bunker min. Kran 10-green – 7-FW

 

Groundsman

Opgaven skal fremstå korrekt hvad angår:

·         Et harmonisk klippemønster

·         Klippehøjde (ok indenfor 22-28 mm)

·         Afklip må ikke forefindes

·         Klippekvalitet skal være god (ingen helligdage)

·         Alle normer er overholdt = Ingen fravigelse fra NOVA16 og Banehåndbogen

·         Opkridtning (skaleret ifht. arealet)

·         Gødningsskade må ikke forefindes

·         Ingen spor efter maskiner og fejlbetjening

·         Hvis vandingsanlæg forefindes skal det være funktionsdygtigt og være indstillet korrekt

 

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

 

Enkelte Kosmetiske og uvæsentlige mangler for projektets samlede fremtoning og aflevering (minimale eller ingen afvigelser – man vil bare sige pyt)

 

 

Enkelte Kosmetiske og uvæsentlige mangler for projektets samlede fremtoning og aflevering (minimale eller ingen afvigelser – man vil bare sige pyt)

 

 

 10 – Den fortrinlige præstation. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

En udførelse som til fulde opfylder kvalitetskravene.

Greenkeeper

Opgaven skal fremstå korrekt hvad angår:

·         Plejevenlighed

·         Baneudstyr skal stå lige og korrekt placeret

·         Overholde USGA norm

·         Overholde norm på en restskinne på 2 m

·         Opgaven skal svare til case beskrivelsen

·         Overholde gældende lovgivning.

 

Groundsman

Opgaven skal fremstå korrekt hvad angår:

Afklip – må max være en klat på ca. en tokrones størrelse

 

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

?

 

?

 

 

 7 – Den gode præstation. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

En pæn opgave med en del mangler.

Greenkeeper

Opgaven skal fremstå korrekt hvad angår:

Plejevenlighed, overholdelse af normer og lovgivning

 

Der kan være mangler på baneudstyr.

Der må ikke forefindes større sten i bunker.

 

Groundsman

 

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

?

 

?

 

 

4 – Den jævne præstation. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrere en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

Adskillige væsentlige mangler/fejl der kan rettes ved at skifte materialer ud eller ved at lave dele om.

Greenkeeper

Opgaven skal fremstå i acceptabel stand hvad angår: Plejevenlighed

 

Flere normer er ikke overholdt.

 

Groundsman

 

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

?

 

?

 

 

02 – Den tilstrækkelige præstation. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Opgaven fremgår sjusket og mangler finish og bearbejdning.

Greenkeeper

Opgaven skal fremstå i acceptabel stand hvad angår: Plejevenlighed

 

Opgaven fremstår i en dårlig kvalitet. Normer er ikke overholdt, men kan godt bruges

 

Groundsman

 

Ingen eller få uvæsentlige mangler/unøjagtigheder, der påvirker det færdige resultat

?

 

?

 

 

00 – Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Opgaven fremstår sjusket, mangler finish og bearbejdning.

 • Uacceptabelt meget skal laves om for at opfylde kvalitetskravene.

 

-3 – Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.