Behandling af tvistighedssager

Behandling af tvistighedssager

Som hovedregel kan tvistigheder opdeles i følgende:

  1. Tvistigheder vedrørende løn, feriepenge og lignende overenskomstmæssige problemer. Sådanne tvister er overenskomstanliggender, der løses mellem de overenskomstbærende organisationer i det fagretslige system.
  2. Tvistigheder vedrørende uddannelsen og uddannelsesaftalen - ophævelse af uddannelsesaftalen, mangelfuld oplæring, fraværsproblemer, psykisk arbejdsmiljø, ikke bestået svendeprøve m.m. indbringes for det faglige udvalg ved en skriftlig henvendelse.

Disse uoverensstemmelser skal behandles efter retningslinjerne i erhvervsuddannelseslovens § 63-65.

De faglige udvalg har fundet, at de forligsbestræbelser, der omtales i § 63, stk. 1, bedst foretages i det lokale område. Det er derfor en af de arbejdsopgaver, der er overgivet til de lokale uddannelsesudvalg eller brancheudvalgene.

Opnås der forlig lokalt, sendes et referat af det lokale forligsmøde med parternes underskrift som accept til det faglige udvalg på sikker mail til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV.

Opnås der ikke forlig lokalt, indsendes et kort referat af forligsbehandlingen straks til det faglige udvalg. Referatet skal indeholde en beskrivelse af uoverensstemmelsen, parternes påstand og årsagen til, at forlig ikke kunne indgås. Der vedlægges relevante bilag som f.eks. uddannelsesaftaler, ophævelser, skolepapirer, praktikerklæringer m.v.

Det faglige udvalg vurderer herefter, om man vil forsøge endnu et forligsmøde centralt fra.

Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke er basis for et yderligere forligsforsøg, eller hvis der fortsat ikke kan opnås forlig ved et sådant, har en eller begge parter mulighed for at indbringe sagen for Tvistighedsnævnet. 

Såfremt sagen ikke forliges ved mødet i Tvistighedsnævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte erstatning.

Er en af parterne utilfreds med kendelsen kan den ankes til 1. retsinstans, Byret eller Sø- og Handelsret senest 8 uger efter nævnets afgørelse.

 

Uenighed opstår mellem virksomhed og elev

 

 

 

 

Parterne indbringer sagen for det faglige udvalg på sikker mail til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV.

Dette kan evt. ske via en af parternes organisationer.

Det faglige udvalgs sekretariat sender straks sagen til den lokale uddannelsesudvalg eller brancheudvalg, der anmodes om at indkalde til et forligsmøde, til afholdelse inden 20 arbejdsdage.

 

 

 

 

 

 

 

Det lokale
uddannelsesudvalg
indkalder til
forligsmøde.

 

Forlig opnås ikke.

Sagen med referat sendes til det faglige udvalgs sekretariat inden 5 arbejdsdage.

 

 

 

 

 

Forlig lykkes.

Sagen afsluttes.

Referat sendes til
sekretariatet inden 5
arbejdsdage.

 

 

Sagen vurderes i det faglige udvalg.

Der indkaldes evt. til et nyt forligsmøde.

 

Forlig lykkes.

Sagen afsluttes.

 

 

 

 

 

 

Forlig opnås ikke.

Sagen går retur til parterne.

Sagen kan indbringes for Tvistighedsnævnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvistighedsnævnet søger at forlige parterne. Hvis dette ikke er muligt, afsiger nævnet en kendelse i sagen.