Ferie, sygdom og barsel

Ferie

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Lovens bestemmelser gælder for uddannelsesaftaler, der starter 1. juli 2020 eller senere.

Elever, der er omfattet af en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er omfattet af ferielovens bestemmelser i § 42.

§ 42. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Ferieloven operer med følgende begreber:

Ferieåret og optjeningsåret, der går fra 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Hovedferieperioden, der går fra 1. maj til 30. september.

Har eleven optjent feriegodtgørelse fra anden ansættelse modregnes den i lønnen.

Elever optjener ferietillæg jf. ferielovens regler, dvs. 1% af lønnen i optjeningsåret.

Hvis en elev skifter virksomhed undervejs i uddannelsesforløbet, har eleven samme ret til betalt ferie, som hvis eleven var ansat i samme virksomhed hele uddannelsesforløbet. Retten til ferie starter altså ikke forfra, hvis der indgås en ny uddannelsesaftale. Har eleven allerede holdt en del af ferien hos den tidligere arbejdsgiver, er det kun restferien, der kan holdes i den nye virksomhed.

Eksempler:

 

 

Sygdom

Elever er omfattet af bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster om aflønning under sygdom, barsel, forældreorlov og barns sygdom.

Sygdomstilfælde skal altid hurtigst muligt meldes til praktikstedet. Under en skoleperiode skal eleven sygemelde sig til både praktikvirksomheden og til skolen.

Løn under sygdom

Elever ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.

Virksomheder, der udbetaler løn under sygdom, er ifølge dagpengeloven berettiget til at få udbetalt de dagpenge, som eleven ellers ville have ret til.

Virksomheden har ret til at bede om en friattest eller en mulighedserklæring, som virksomheden selv skal betale. Hvis eleven ikke indvilliger i at attestere sygdommen, ophører retten til løn under sygdom.

Forlængelse af uddannelsen grundet sygdom

Elev og virksomhed kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid.

Medfører en aftale, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Er der ikke enighed mellem elev og virksomhed om forlængelse af uddannelsestiden på grund af fravær kan Det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne fastsætte forlængelsesperioden.

Se i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 58.

Barsel

Elever er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster.

Fravær pga. normal graviditets og barselsorlov

I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 58 kan praktikvirksomheden og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter lovgivningen herom.

Hvis aftalen om forlængelse er længere end fraværsperioden, er denne kun gyldig, hvis det faglige udvalg har godkendt aftalen.

Hvis parterne er uenige om forlængelsen, kan det faglige udvalg fastsætte forlængelsesperioden.

Der er således intet krav om forlængelse, så længe graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov ligger inden for lovgivningens grænser.

Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov - barselsorlov). Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Forældreorlov efter 1. juli 2012

Virksomheden yder endvidere betaling under forældreorlov i op til 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen.

De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Fravær af andre årsager i graviditetsperioden

Såfremt eleven bliver fraværende under graviditeten på grund af sygdom, behandles spørgsmålet som al anden sygdom. Det betyder, at et sammenlagt sygefravær på mere end 10 % af den samlede uddannelsestid kan medføre aftale mellem parterne om forlængelse af uddannelsesaftalen.

I tilfælde af, at eleven bliver fraværsmeldt under graviditeten, men inden graviditetsorloven, på grund af risiko for fostret eller moderen, f.eks. hvis arbejdet eller arbejdsmiljøet udgør en risiko, skal uddannelsesaftalen forlænges svarende til fraværsperioden. Dette er dog ikke noget krav, hvis fraværet er under en måned og uddannelsesaftalen i øvrigt forlænges på grund af graviditets- og barselsorlov.

Løn under barsel

Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne medarbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats.