Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Alle over 25 år, der vil tage en erhvervsuddannelse, skal have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole. Her bliver deres erfaringer, baggrund og muligheder afklaret, så den enkelte elevs uddannelsesforløb kan blive bestemt.

Den voksne skal dertil have bestået folkeskolen med mindst 02 i matematik og dansk. Hvis dette ikke er opfyldt, kan den voksne blive optaget på anden vis:

  • Skolens helhedsvurdering
  • Almen voksenuddannelse (AVU) bestået på G-niveau
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) trin IV–læsning og II-matematik.

Adgangskravet gælder dog ikke for EUV1-elever, eller hvis den voksne har en uddannelsesaftale.

Hvad betyder det at være EUV1-, EUV2- eller EUV3-elev?
Der er tre modeller inden for erhvervsuddannelse for voksne – EUV1, EUV2 og EUV3. Hvilken model den voksne hører under bestemmes ud fra skolens kompetenceafklaring.

Erhvervserfaring Vurdering af kompetencer Grundforløb Hovedforløb - skole Praktik

EUV1: Mindst to års relevant erhvervserfaring.

Anlægsgartner

Greenkeeper

½ - 5 dage  0 uger Dog evt. suppleringskursus på op til 9 uger for ledige Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning. Nej *
EUV2: Mindre end to års relevant erhvervserfaring eller anden afsluttet uddannelse herunder ungdomsuddannelse. ½ - 5 dage  Op til 20 uger Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning. Praktik ca. en måned kortere end almindelig EUD
EUV3: Ingen relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. ½ - 5 dage  Op til 20 uger Hovedforløb som erhvervsuddannelse for unge (EUD) Praktik som almindelig EUD

 * Det er dog muligt at indgå en uddannelsesaftale som EUV1, hvis man ønsker det.

Valg af EUX, påbygning, højniveaufag og talentspor som EUV1-, 2- eller 3-elev
EUV-elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse, har de samme muligheder for at vælge EUX, påbygning, højniveaufag og talentspor i deres uddannelsesforløb, som unge. Det gælder uanset, om den voksne er EUV1 -, EUV2 - eller EUV3-elev. Det vil være en fordel for alle parter at få det afklaret hurtigst muligt fx i forbindelse med den indledende kompetenceafklaring.

Valg af talentspor eller valg af enkelte højniveaufag ændrer ikke på antallet af skoleuger. Det er alene et spørgsmål om fagenes sværhedsgrad og indhold.

Supplerende undervisning i form af studierettet eller erhvervsrettet påbygning følger de generelle gældende bestemmelser og aftaler mellem virksomhed og den voksne. Hvis den supplerende undervisning finder sted i elevens arbejdstid, aftaler virksomhed og elev i forbindelse med valg af undervisningen, om der udbetales løn under den supplerende skoleundervisning, og om uddannelsestiden skal forlænges.

Ved valg af EUX som voksen skal seks grundfag på C-niveau – dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, kemi og biologi – være opnået forud for hovedforløbet.
Der er mulighed for at få eventuel deltagerbetaling til disse fag refunderet, hvis de erhverves på andre uddannelsesinstitutioner.
For elever, der følger EUV2 eller EUV3, kan de tre sidstnævnte fag erhverves på grundforløbets 2. del.

Voksne, der gennemfører EUX som del af deres uddannelse, vil ikke få reduceret deres skoleundervisning på hovedforløbet, men følger alle de fag, der er gældende i uddannelsen med EUX.

Læs mere generelt om EUV her

Mere specifikt om hhv. EUV1, EUV2 og EUV3:

EUV1:

Skoleforløb
EUV1-elever har et standardiseret hovedforløb, der som udgangspunkt er afkortet med mindst 10 % i forhold til et ordinært skoleforløb for unge.

Anlægsgartner: Skolens valgfag, Iværksætteri og innovation, Virksomhedsøkonomi samt skolens valgfag.

Greenkeeper: Skolens valgfag, Svejsning, Entreprise samt skolens valgfag.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser, jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Praktiktid
For EUV1 er der ingen praktiktid.

Uddannelsesforløb, praktik og løn
Den voksne skal ikke aflægge grundforløbsprøve eller opfylde overgangsbestemmelser mellem grundforløb og hovedforløb. Den voksne skal dog have de certifikater, der er påkrævet.

Da der ikke er praktiktid, er en uddannelsesaftale mulig, men ikke nødvendig. Skoleforløbet kan gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få refusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser. Dog tidligst fra den voksne har været ansat i virksomheden svarende til fuld tid i mindst tre måneder.
Der er ikke prøvetid, og virksomheden skal ikke være godkendt som praktikvirksomhed.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

EUV2:

EUV2-elever benytter samme standardiseret hovedforløb som EUV1.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Praktiktid

For EUV2 er praktiktiden 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder. Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af praktiktiden.

Uddannelsesforløb, praktik og løn
Den voksne kan modtage undervisning i de dele af grundforløbets 2. del, som kompetenceafklaringen på skolen finder nødvendige. 

Hvis dele af det uddannelsesspecifikke fag er indeholdt i uddannelsesforløbet, skal den voksne både bestå faget og aflægge grundforløbsprøve. Eleven skal ikke aflægge grundforløbsprøve, hvis vedkommende mangler grundfag.

Den voksne skal dog have de certifikater, der er påkrævet.

Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale gælder de almindelige bestemmelser for prøvetid, virksomhedsgodkendelse, løn og refusion.

Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets praktikdel i skolepraktik.

Hvis man er i skolepraktik, udbetales der skolepraktikydelse. Er man i delaftale under skolepraktikken, får man almindelig elevløn fra arbejdsgiveren.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

EUV3:

Praktiktid
For EUV3 gælder den almindelige praktiktid.

Uddannelsesforløb, praktik og løn for EUV3
Voksne uden relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse følger et forløb svarende til erhvervsuddannelsen for unge.

Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få lønrefusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser.

Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets praktikdel i skolepraktik.

Hvis man er i skolepraktik, udbetales der skolepraktikydelse. Er man i delaftale under skolepraktikken, får man almindelig elevløn fra arbejdsgiveren.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.