Anlægsgartner med specialet plejeteknik

Anlægsgartner med specialet plejeteknik

Vælger du anlægsgartneruddannelsen med speciale plejeteknik, lærer du at arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver inden for etablering af grønne områder.

Det kan være pleje af haver, parker, slotshaver, golfbaner og andre grønne arealer, hvor du eksempelvis skal vande, gøde, slå græs, luge ukrudt, beskære buske og træer mv. Du vil også blive introduceret for de mange forskellige plantetyper, samt lære at betjene forskellige gartnermaskiner, herunder traktorer og minigravere. Som noget nyt i uddannelsen vil håndtering af regnvand også indgå.

I uddannelsen indgår også anlægsopgaver, som at arbejde med fliser, trapper og mure, samt at udføre beregninger og udarbejde skitser mv.

Her arbejder du

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i private anlægsgartnervirksomheder, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft.

Varighed på uddannelsen:

Unge

For unge der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 36 uger på hovedforløbet.

Voksne

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger på hovedforløbet.

I uddannelsen er der mindst 5 skoleophold, og der veksles mellem skole og praktik.

Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland, Sandmoseskolen, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Kold College, Odense, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, ZBC – Jernbjerggaard

EUX: Ja

Mulighed for skolepraktik: Ja

Videreuddannelse: Anlægsgartnere kan videreuddanne sig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

Yderlig information: www.ug.dk

Se følgende
afsnit

Uddannelsen er tilrettelagt som en ungdomsuddannelse, som elever med 9 års skolegang kan starte på, hvis 9./10. klasse eller tilsvarende er afsluttet med mindst 02 i dansk og matematik.

Uddannelsen kan påbegyndes, når:

 • Eleven indgår en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed
 • Eleven tilmelder sig grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur på en teknisk skole, der udbyder uddannelsen (Hvis eleven er over 18 år, er vedkommende berettiget til at modtage SU).

For at komme fra grundforløb til anlægsgartnerspecialets hovedforløb, er der to ting, der skal være i orden:

 • Grundforløbet skal være gennemført og godkendt af erhvervsskolen med udstedelse af et grundforløbsbevis,
 • Eleven skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om grundforløbets indhold på den lokale erhvervsskole hjemmeside.

Praktiktiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse anlægsgartnerfagets arbejde og metoder, således at dagligdagens erfaringer fra praktikvirksomheden bliver suppleret af mere grundlæggende viden og forståelse på den tekniske skole.

På anlægsgartnerspecialets hovedforløb undervises der i områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag.

I løbet af praktiktiden i virksomheden skal eleven bl.a. beskæftige sig med følgende praktikmål:

 • Pleje anlæg
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Brug af maskiner
 • Opmåling/afsætning
 • Sten, fliser, sætning og lægning 1
 • Befæstelsesarbejde
 • Plantearbejde
 • Græsetablering
 • Græspleje
 • Træ og Trådarbejde
 • Beskæring vinter/sommer
 • Sten, fliser, sætning og lægning
 • Behandling af overfladevand
 • Vand
 • Kommunikation, samarbejde og økonomi

En nærmere beskrivelse af fagenes indhold og praktikmål findes i uddannelsesordningen for uddannelsen til Anlægsgartner på: www.eud-adm.dk

Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, bestået den afsluttende prøve og efter skolens samlede vurdering anses for egnet til at gennemføre uddannelsen.

I forbindelse med afslutning af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning med angivelse af de karakterer, eleven har opnået i grund-, område- og specialefag.

Skolevejledningen skal angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden, og skolen skal også vurdere elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning i område- og specialefag, hvor eleven som minimum har opnået karakteren 02 efter 7-skalaen.

Skolevejledningen udleveres/sendes til praktikvirksomheden og elev.