Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik i Byggeriets Uddannelser

 

Introduktion

Sikkerhed og fortrolighed er en forudsætning og en forpligtelse for vores arbejde i Byggeriets Uddannelser, og vi arbejder løbende med at opdatere vores retningslinjer for databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger.

Som uddannelsessekretariat varetager vi mange forskellige opgaver, herunder registrering af uddannelsesoplysninger, behandling af tvistigheder, udstedelse af uddannelsesbeviser mv. Vi anser os for selvstændig dataansvarlige, når vi udfører opgaver, som vi skal i henhold til lovgivning og aftaler indgået mellem organisationerne bag Byggeriets Uddannelser, Dansk Byggeri og 3F.

Når vi udfører eksempelvis lønadministration mv. for eksterne kunder anser vi os for databehandler, da vi netop behandler oplysninger på vegne af kunderne og efter kundens instruks. Kunden skal i disse situationer indgå en databehandleraftale med os indeholdende instruks og vilkår for vores behandling af personoplysninger.

Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om Byggeriets Uddannelsers behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig.

Vi anvender denne type data

Vi anvender de data, som vi modtager fra erhvervsskoler, elever, kursister, virksomheder, skuemestre, konsulenter samt medlemmer af faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg for at vi kan løse vores lovpligtige opgaver og opgaver, der er aftalt mellem parterne i vores bestyrelse, samt til brug for vores (løn-) administration, styring og udvikling af sekretariatet.

Hvor det er nødvendigt for løsning af opgaven, anvender vi også data om personlige forhold, herunder data som fremsendes til os ved behandling af sager.

Modtagelse af data

Vi stiller mailadressen bygud@bygud.dk til rådighed for indsendelse af data via sikker mail. Har man ikke selv en sikker mail, opfordrer vi til at indsende data pr. almindelig post.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse vores lovbestemte og/eller aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet oplysninger, som vi har modtaget fra de berørte personer, virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner.

For de fleste af vores data er det bestemt ved lovgivning, hvilke data der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. For andre typer af data er indsamlingen og opbevaringen bestemt af aftaler og kontrakter indgået af parterne bag Byggeriets Uddannelser.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. For en række af vores data gælder det, at det er lovbestemt, at vi skal opbevare data i 30 år. For data vedr. visse certifikater opbevarer vi data med henblik på at kunne føre kontrol med udløb af certifikatet. Øvrige data opbevarer vi i op til 30 år af hensyn til kursister/elever, der kan have behov for genudstedelse af uddannelses-/kursusbeviser. Data til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at udføre vores lovbestemte og/eller partsaftalte opgaver.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af lovkrav eller aftalekrav – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring. Vi indhenter dog ikke samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Alle har ret til at få adgang til egne persondata

Alle personer med data registreret i Byggeriets Uddannelser har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Man kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om den enkelte. Alle kan gøre brug af disse rettigheder ved at henvende sig til os.

Alle har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis en person mener, at de persondata, vi behandler om vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan vedkommende naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

Hvis man mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan man bede om at få dem slettet. Ved sådanne henvendelser vil vi informere om, at sletning af data eksempelvis kan føre til, at vi ikke længere kan genudstede kursus- eller uddannelsesbeviser. Ansvaret herfor bæres af indehaveren af kursus-/uddannelsesbeviset. Man kan også kontakte os, hvis man mener, at ens persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Man har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Man har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de relevante data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. Hvis man ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil personen modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format.  Man har ret til at modtage de persondata, som man selv har stillet til rådighed for os, og de data, vi har indhentet om vedkommende hos andre aktører på baggrund af samtykke, lov- eller aftaleforpligtelser.

Generelt om brug af rettigheder

Hvis man ønsker at få adgang til egne data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver svar på henvendelsen så hurtigt som muligt.

Ret til at klage til Datatilsynet

Man har ret til at klage til Datatilsynet, hvis man mener, at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Byggeriets Uddannelser

Bygmestervej 5, 2.

2400 København NV

Telefon: 35 87 87 87

Fax: 35 87 87 88

E-mail: bygud@bygud.dk (kan bruges som sikker mail)