Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale eller optagelse i skolepraktik er en betingelse for at en elev kan starte på og gennemføre en uddannelses hovedforløb.

Af Lov om Erhvervsuddannelser fremgår det, at erhvervsuddannelser i almindelighed tilrettelægges som vekseluddannelse mellem en virksomhed og en skole, hvor eleven indgår en eller flere uddannelsesaftaler, der tidsmæssigt dækker hele uddannelsesforløbet.

Hvornår indgår man en uddannelsesaftale?

Uddannelsesaftalen kan indgås på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet:

 • Før grundforløbet. Dette kaldes praktikadgangsvejen. Eleven kan være i praktik i virksomheden i kortere tid inden start på grundforløbet.
 • Efter grundforløbet.  Eleven starter direkte grundforløbet på en erhvervsskole. Efter afsluttet grundforløb skal eleven indgå en uddannelsesaftale for at kunne fortsætte i uddannelsen. Dette kaldes skoleadgangsvejen.
 • Fra skolepraktik (i de uddannelser hvor der udbydes skolepraktik): Elever, der er i skolepraktik, kan indgå en uddannelsesaftale for den resterende del af uddannelsen (restlæreaftale), en kort aftale eller en delaftale med en virksomhed.

Der er fem forskellige typer uddannelsesaftaler

 • Den almindelige/ordinære uddannelsesaftale: Omfatter et helt uddannelsesforløb.
 • Ny mesterlæreaftale: Dette er en aftaleform, der er lavet for at imødekomme unge, der har brug for et mere praktisk grundforløb, som indgang til uddannelsen. Hele eller dele af den undervisning eleven normalt gennemgår på grundforløbet, bliver varetaget i virksomheden og under virksomhedens ansvar. Ny mesterlæreforløbet planlægges sammen med den lokale erhvervsskole. Denne del af uddannelsesforløbet skal gennemføres indenfor et år og afsluttes med en prøve som virksomhed og skole planlægger og bedømmer sammen. Herefter svarer uddannelsesforløb og uddannelsesaftale til det, der er gældende i en ordinær uddannelsesaftale.
 • Kort uddannelsesaftale: Aftale der indeholder mindst en del af en praktikperiode og en skoleperiode i hovedforløbet. Aftalen kan forlænges eller ændres til en ordinær aftale. Flere aftaler kan indgås løbende eller uafhængigt af hinanden. Samme virksomhed og samme elev kan dog kun indgå to korte uddannelsesaftaler. Vær opmærksom på, at et tillæg til en kort uddannelsesaftale tæller som en ny aftale.
  Ved afslutning af en kort uddannelsesaftale er eleven berettiget til at blive optaget i skolepraktik.
  Denne aftaleform blev indført af hensyn til virksomheder, der enten "kun" er godkendt som praktikvirksomhed til dele af praktikmålene i uddannelsen eller ikke er i stand til at binde sig for en hel uddannelsesaftale grundet usikkerhed i virksomhedens ordrebeholdning.
 • Kombinationsaftale: Her arbejder flere virksomheder sammen om at dække et samlet uddannelsesforløb. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, i hvilke/-n periode/-r eleven er tilknyttet hvilke virksomheder. Alle aftaler skal være på plads inden den første aftaleperiode starter.
  En kombinationsaftale kan typisk indgås, hvis en virksomhed ikke er godkendt til selvstændigt at varetage den fulde praktiske oplæring.
  Hvis der skiftes praktikvirksomhed i forbindelse med et skoleophold, skal det fremgå af aftalen, hvilken virksomhed, der er ansvarlig for dette ophold.
 • Delaftale: Anvendes for elever, der er i skolepraktik. Omfatter kun en praktikperiode i en virksomhed. En delaftale kan ikke forlænges med et tillæg. Samme virksomhed og samme elev kan kun indgå én delaftale.

Hvis en elev, der har haft en kort uddannelsesaftale eller er i skolepraktik, og en virksomhed indgår en uddannelsesaftale, der dækker den resterende del af uddannelsen, kalder man det en restlæreaftale.

Voksenelev – er eleven fyldt 25 år?

Elever, der er er fyldt 25 år og en praktikvirksomhed kan indgå en "voksenuddannelsesaftale", hvor lønnen mindst svarer til fagets minimalløn. (Se afsnittet om løn under de enkelte uddannelser).

Derved modtager praktikvirksomheden et forhøjet refusionsbeløb fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i forbindelse med skoleperioderne ud fra AUB’s fastsatte satser.

Herudover kan praktikvirksomheden muligvis ansøge det lokale jobcenter om et særligt løntilskud til praktiktiden. (se afsnit i menuen: tilskudsordninger)

Hvordan indgår man en uddannelsesaftale?

Virksomhed og elev skal bruge Undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Du kan hente uddannelsesaftalen her: Uddannelsesaftale

Det er også muligt at indgå og underskrive uddannelsesaftaler digitalt via elevplan.dk.

Læs mere om de digitale uddannelsesaftaler her.

Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest ved praktikforholdets påbegyndelse. Er eleven under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver give sit samtykke ved underskrift på uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftalen sendes hurtigst muligt i udfyldt stand til den erhvervsskole, hvor elev og virksomhed ønsker, at eleven bliver optaget. Skolen gennemgår og vejleder eventuelt ved udfyldelsen af aftalen. Efter registrering af uddannelsesaftalen sender skolen kopier til virksomheden og eleven. Samtidig meddeles det, om eleven er optaget på skolen eller er blevet henvist til anden skole.

Bemærk, at ansvaret for udfyldelsen af alle punkter på en uddannelsesaftale påhviler de underskrivende parter. Manglende oplysninger om overenskomstforhold, løn og arbejdstid kan medføre økonomisk udgift for virksomheden ifølge bekendtgørelsen om ansættelsesforhold.

Der er frit skolevalg mellem de skoler, der udbyder uddannelsen. Derfor skal elev og praktikvirksomhed være enige om, hvilken skole de ønsker optagelse på, og dette skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Er praktikvirksomheden og eleven enige om uddannelsespåbygning i form af andre almene fag, fag på højere niveau eller erhvervsrettet påbygning, skal dette fremgå af uddannelsesaftalen.

Hvis der sker en ændring af uddannelsesforløbet i forhold til den oprindeligt indgåede uddannelsesaftale, skal der laves et tillæg til uddannelsesaftalen. Det kan eksempelvis være virksomhedsændring, forlængelse eller afkortning af uddannelsen, skift af speciale eller påbygning. Her anvendes Tillæg til uddannelsesaftale

Det er det faglige udvalg, der er ansvarlig for afkortning, forlængelse og fastsættelse af uddannelsestid.

Hvad betyder prøvetid?

De første 3 måneder af uddannelsestiden er prøvetid. I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Efter prøvetidens udløb er aftalen i princippet uopsigelig. Prøvetiden gælder for alle typer af aftaler.

Der er dog ikke prøvetid, hvis virksomhed og elev tidligere har haft en kort uddannelsesaftale eller delaftale. Indgår en virksomhed og en elev flere aftaler, er der kun prøvetid ved den første aftale.

Skoleperioder bliver ikke medregnet i prøvetiden. Hvis en elev på grund af sygdom i prøvetiden er fraværende i mere end 1 måned, forlænges prøvetiden med en periode svarende til fraværet.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Efter prøvetidens udløb er aftalen som omtalt i princippet uopsigelig.

Aftalen kan dog ophæves, hvis parterne er enige herom eller i tilfælde af grov misligholdelse af aftalen.

Uddannelsesaftalen skal opsiges senest en måned efter at en af parterne er blevet bekendt med misligholdelsen. For at ophæve en uddannelsesaftale benyttes denne formular: Ophævelse af uddannelsesaftale. En tvistighed eller ophævelse kan altid prøves ved mægling i det faglige udvalgs regi og evt. ved efterfølgende behandling i Tvistighedsnævnet, (se afsnittet om Tvistigheder). En uddannelsesaftale vil normalt bortfalde ved virksomhedens lukning eller konkurs, eller hvis den ansvarlige for virksomheden og uddannelsen afgår ved døden. Eleven er herefter berettiget til skolepraktik. Hvis eleven bliver endeligt udelukket fra undervisning af erhvervsskolen, anses uddannelsesaftalen som bortfaldet.

Udlån af elev til andre virksomheder

En virksomhed kan i en periode foretage et udlån af eleven til andre virksomheder for evt. at supplere de praktikopgaver virksomheden har i ordrebogen, med de opgaver, der er beskrevet for uddannelsens praktiktid.
Ansvaret for elevens uddannelsesforløb er dog stadig hos den udlånende virksomhed.
Udlånet skal fremgå af uddannelsesaftalens punkt om samme og kan suppleres med vedlagte aftaleformular fra det faglige udvalg som sikkerhed for aftalerne.