Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen

En erhvervsuddannelse tilrettelægges i almindelighed som vekseluddannelse mellem et lærested og en skole, hvor lærlingens uddannelsesforløbet består af en eller flere uddannelsesaftale.

Man kan som uddannelsessøgende starte på et grundforløb på en erhvervsskole uden er uddannelsesaftale.
Men en uddannelsesaftale - eller en optagelse i et skoleoplæringscenter - er en betingelse for, at en lærling kan starte på og gennemføre en uddannelses hovedforløb.

Der er forskellige typer uddannelsesaftaler, der kan indgås på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet.

 • Den almindelige/ordinære uddannelsesaftale: En aftale mellem et lærested og en lærling, der omfatter et helt uddannelsesforløb og indgås, før eller mens lærlingen er på et grundforløb.

 • Ny mesterlæreaftale: En aftale, hvor det indledende grundforløb bliver varetaget på og af et lærested evt. suppleret med dele på en erhvervsskole. Aftaleformen er tænkt til unge, der har brug for en mere praktisk vej til uddannelsen uden at være på en skole. En ny mesterlæreaftale planlægges sammen med en lokale erhvervsskole og gennemføres indenfor et år med en afsluttende prøve. Udover det indledende forløb varer aftalen mindst en hel skoleperiode samt en del af en praktikperiode i hovedforløbet, men dækker som regel hele uddannelsen. Se mere her.  

 • Kort uddannelsesaftale: En aftale der indeholder mindst en del af en praktikperiode og en skoleperiode i hovedforløbet. Ved afslutning af en kort uddannelsesaftale er lærlingen berettiget til at blive optaget i et skoleoplæringscenter.
  Samme lærested og samme lærling kan kun indgå én kort uddannelsesaftale. Aftaleforholdet kan videreføres med en restaftale. Det faglige udvalg kan efter ansøgning dispensere med yderligere en kort aftale i særlige tilfælde.

  Overgangsordning for aftaler i gang eller indgået med underskrift før 1. januar 2022. Her gælder:

 • Kombinationsaftale: Her går flere læresteder sammen om at dække et samlet uddannelsesforløb. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvornår lærlingen er tilknyttet hvilke læresteder. Alle aftaler skal være på plads, inden den første aftaleperiode starter.
  En kombinationsaftale kan typisk anvendes, når et lærested ikke er godkendt til selvstændigt at varetage den fulde praktiske oplæring.
  Hvis der skiftes praktiklærested i forbindelse med et skoleophold, skal det fremgå af aftalen, hvilken lærested, der er ansvarlig for dette ophold.

 • Delaftale: Anvendes for lærlinge, der er i et skoleoplæringscenter. Aftalen omfatter kun én praktikperiode mellem ét lærested og samme lærling. En delaftale kan ikke forlænges med et tillæg.

 • Restaftale: Når et lærested indgår en aftale for resten af uddannelsen med en lærling, der er i eller har haft en kort uddannelsesaftale hos lærestedet, eller lærlingen er i gang i et skoleoplæringscenter.

Hvis lærlingen er fyldt 25 år, og lønnen mindst svarer til fagets minimalløn

Her modtager lærestedet et forhøjet lønrefusionsbeløb fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i forbindelse med skoleperioderne ud fra AUB’s fastsatte satser.
Herudover kan lærestedet muligvis ansøge det lokale jobcenter om et særligt løntilskud til praktiktiden.
Se afsnit i menuen: Tilskudsordninger.

Hvordan indgår man en uddannelsesaftale?

Lærested og lærling skal bruge Undervisningsministeriets godkendte formular, når de skal indgå en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen hentes her: Uddannelsesaftale
Det er også muligt at indgå og underskrive uddannelsesaftaler digitalt via lærepladsen.dk.
Læs mere om de digitale uddannelsesaftaler her.

Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest ved praktikforholdets påbegyndelse. Er lærlingen under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver give sit samtykke ved underskrift på uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftalen sendes hurtigst muligt i udfyldt stand til den erhvervsskole, hvor lærling og lærested ønsker, at lærlingen bliver optaget. Skolen gennemgår og vejleder eventuelt ved udfyldelsen af aftalen. Efter registrering af uddannelsesaftalen sender skolen kopier til lærestedet og lærlingen. Samtidig meddeles det, om lærlingen er optaget på skolen eller er blevet henvist til anden skole.

Bemærk, at ansvaret for udfyldelsen af alle punkter på en uddannelsesaftale påhviler de underskrivende parter. Manglende oplysninger om overenskomstforhold, løn og arbejdstid kan medføre økonomisk udgift for lærestedet ifølge bekendtgørelsen om ansættelsesforhold.

Der er frit skolevalg mellem de skoler, der udbyder uddannelsen. Derfor skal lærling og praktiklærested være enige om, hvilken skole de ønsker optagelse på, og denne skole skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Er lærestedet og lærlingen enige, om tilføjelser i form af andre almene fag, fag på højere niveau eller erhvervsrettet påbygning med ekstra skoleuger, skal dette fremgå af uddannelsesaftalen.

Hvis der sker en ændring af uddannelsesforløbet i forhold til den oprindeligt indgåede uddannelsesaftale, skal der laves et tillæg til uddannelsesaftalen. Erhvervsskolen vil være behjælpelig med det. Det kan eksempelvis være lærestedsændring, forlængelse eller afkortning af uddannelsen, skift af speciale eller påbygning. Her anvendes Tillæg til uddannelsesaftale

Det er det faglige udvalg, der efter ansøgning bestemmer afkortning, forlængelse og fastsættelse af uddannelsestid.

Hvornår er et uddannelsesforhold påbegyndt?

Datoen for uddannelsesaftalens underskrivelse (aftalens punkt 12) bestemmer, at der er en aftale, mens det er det påførte og aftalte starttidspunkt for uddannelsesaftalens påbegyndelse (punkt 3), der bestemmer lønbetalingen fra lærestedet eller lønrefusion fra AUB under skoleophold.

Hvad betyder prøvetid?

De første 3 måneder af uddannelsestiden er prøvetid. Det er starttidspunktet i virksomheden, der tæller som start på prøvetiden. Skoleperioder bliver ikke medregnet i prøvetiden.

I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.
Efter prøvetidens udløb er aftalen i princippet uopsigelig.

Prøvetiden gælder for alle typer af aftaler.
Der er dog ikke prøvetid, hvis lærested og lærling tidligere har haft en kort uddannelsesaftale eller delaftale.

Hvis en lærling på grund af sygdom i prøvetiden er fraværende i mere end 1 måned, forlænges prøvetiden med en periode svarende til fraværet.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Aftalen kan ophæves, hvis parterne er enige herom eller i tilfælde af grov misligholdelse af aftalen.

Uddannelsesaftalen skal opsiges senest en måned efter at en af parterne er blevet bekendt med misligholdelsen. For at ophæve en uddannelsesaftale benyttes formularen ophævelse af uddannelsesaftale.

En tvistighed eller ophævelse kan altid prøves ved mægling i det faglige udvalgs regi og evt. ved efterfølgende behandling i Tvistighedsnævnet, (se afsnittet om Tvistigheder).

En uddannelsesaftale vil normalt bortfalde ved lærestedets lukning eller konkurs, eller hvis den ansvarlige for lærestedet og uddannelsen afgår ved døden. Lærlingen er herefter berettiget til skoleoplæring.

Hvis lærlingen bliver endeligt udelukket fra undervisning af erhvervsskolen, anses uddannelsesaftalen som bortfaldet.

Udstationering af elev i andre læresteder

Hvis et lærested ikke selv kan opfylde alle uddannelsens praktikmål som beskrevet i logbogen, kan lærestedet aftale udstationering af lærlingen til andre læresteder i en periode. Ansvaret for lærlingens uddannelsesforløb er dog stadig hos det aftalebærende lærested.
Udstationeringen skal fremgå af uddannelsesaftalen og kan suppleres med vedlagte aftaleformular fra det faglige udvalg som sikkerhed for aftalerne.

Læs mere om uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside