Refusion og tilskudsordninger

AUB udbetaler lønrefusion og transportudgifter til lærestedets bankkonto ca. 10 dage efter modtagelse af oplysninger om lærlingens skoleophold.
AUB får som hovedregel besked om lærlingens skoleophold direkte fra skolen. Herefter bliver lærestedet bedt om at underskrive en bekræftelse på skoleopholdet og eventuelle transportudgifter. Lærestedet kan bruge selvbetjeningen på hjemmesiden www.virk.dk til at bekræfte oplysningerne.

Lærestedet kan få højere lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under skoleophold for voksenlærlinge.
For at få højere lønrefusion skal lærlingen være fyldt 25 år, når lærlingen begynder sin uddannelse, og lærlingen skal have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget i hele uddannelsestiden.

Vedr. tilskudsordninger til praktik i udlandet, læs mere under 'Praktik i udlandet (PIU)'

Lærestedet kan få refusion for den udbetalte løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når lærlingen er på skole som led i sin erhvervsuddannelse.
Det er en betingelse, at lærestede og lærlingen har en godkendt uddannelsesaftale, at lærlingen ikke arbejder samtidig med sit skoleophold, og at lærestedet udbetaler overenskomstmæssig løn.
Lærestedet kan også få refunderet løn for lærlinge, der deltager i frivillig, supplerende undervisning ud over det bundne indhold i uddannelsen, såfremt dette er aftalt som en del af uddannelsesplanen.

Satser for lønrefusion i 2022 - kr. pr. skoleuge:
1. års lærlinge   2.840 kr.     
2. års lærlinge   3.340 kr.
3. års lærlinge   3.610 kr.
4. års lærlinge   4.090 kr.    
Voksenlærling    5.360 kr.

Læs mere på www.virk.dk

I 2022 kan lærestedet få forhøjet lønrefusion på skoleophold for deres lærlinge på ordinære (fulde) uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restaftaler. 

 1. års lærlinge  2.918 kr.      
  2. års lærlinge  3.431 kr.
  3. års lærlinge  3.709 kr.
  4. års lærlinge  4.202 kr.     
  Voksenlærling   5.507 kr.

Læs mere om forhøjet lønrefusion her

Lærestedet kan få dækket op til 80 procent af lærlingens transportudgifter til og fra skoleopholdet:
·    Når lærlingen benytter det billigste offentlige transportmiddel.
·    Når det arbejdsgiveren har udbetalt under skoleopholdet, mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for området aftalte sats.
·    Lærlingens samlede skolevej er 20 km eller derover.

For at få befordringstilskuddet udbetalt skal oplysningerne godkendes af lærestedet på AUB's selvbetjening.

Læs mere på  www.virk.dk

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med lærlinges ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om lærlingenes kostophold.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

 • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem lærlingens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.
 • aftalt mellem lærlingen og arbejdsgiver, og skolen ikke er nærmeste skole.

Læs mere her

Hvis lærestedet indgår aftale med en lærling, der tidligere uforskyldt har mistet sin læreplads, kan lærestedet få løntilskud, når lærlingen er i oplæring. Tilskuddet kan først opnås 360 dage efter, at uddannelsesaftalen er indgået. Lærestedet skal ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på hjemmesiden www.virk.dk om tilskuddet.

Satser for løntilskud i 2022
1. års lærling pr. uge 1.660 kr.
2. års lærling pr. uge 1.730 kr.
3. års lærling pr. uge 2.050 kr.
4. års lærling pr. uge 2.370 kr.

Voksenlærlinge pr. uge 3.040 kr.

Læs mere om løntilskud for EUD-elever  lærlinge, der uforskyldt har mistet læreplads

Der er særlige regler og forskellige tilskudsordninger for voksenlærlinge i læretiden.

Der henvises til de forskellige ordninger for voksne og ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og på virk.dk

Find mere information om hvilke tilskudsmuligheder, der er egnet for dig ved at kontakte dit lokale jobcenter eller din fagforening.

Eller læs mere om tilskud til faglærte og ufaglærte her.