Groundsman

Groundsman

Vælger du specialet Groundsman, lærer du bl.a. at foretage konkrete målinger og registreringer af forhold på boldbaneanlæg, om jordbundsforhold, græsvækst og andre vækstparametre, herunder udarbejde forslag til forbedringer samt gennemføre disse. Endvidere kan du etablere og reetablere boldarealer, foretage daglig pleje af boldbaner og udenoms arealer til disse.

Du vil også opnå kendskab til græspleje, plantekendskab, plantesundhed, beskæring af træer og buske herunder plantningsarbejdets særlige krav til vækstforhold.

Du vil lære at beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov, vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner. Du vil også lære at kunne justere, reparere og vedligeholde enkle el-anlæg og hydraulisk udstyr på maskiner og redskaber, og du vil kunne foretage analyser af græsarealer og tilrettelægge plejen herudfra.

Her arbejder du

Du kan efter endt uddannelse blive ansat i golfklubber og på idrætsanlæg, ansættelse i det offentlige eller starte som selvstændig erhvervsdrivende. Der er pt. brug for faglært arbejdskraft.

Varighed:

Unge

For unge der starter direkte eller inden for et år efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. varer uddannelsen inklusiv grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato. Skoleundervisningen udgør 30 uger på hovedforløbet.

Voksne

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger på hovedforløbet.

I uddannelsen er der mindst 6 skoleophold, og der veksles mellem skole og praktik. Der er ikke mulighed for at gennemføre uddannelsen som EUX elev.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: AMU-Nordjylland – Sandmoseskolen, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse: Jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

Se følgende
afsnit

Uddannelsen er tilrettelagt som en ungdomsuddannelse, som elever med 9 års skolegang kan starte på.

Uddannelsen kan påbegyndes, når:

 • Eleven indgår en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed
 • Eleven tilmelder sig grundforløbet i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur på en erhvervsskole, der udbyder uddannelsen (Hvis eleven er over 18 år, er vedkommende berettiget til at modtage SU)

For at komme fra grundforløbet til greenkeeperspecialets hovedforløb er der to ting, der skal være i orden:

 1. Grundforløbet skal være gennemført og godkendt af den tekniske skole med udstedelse af et grundforløbsbevis,
 2. Eleven skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om grundforløbets indhold på den lokale erhvervsskoles hjemmeside.

Praktiktiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse groundmansfagets arbejde og metoder, således at dagligdagens erfaringer fra praktikvirksomheden bliver suppleret af mere grundlæggende viden og forståelse på erhvervsskolen.

På groundmanspecialets hovedforløb undervises der i grundfag, områdefag, bundne specialefag, valgfri specialefag og valgfag.

I løbet af praktiktiden i virksomheden skal eleven bl.a. beskæftige sig med følgende praktikmål:

 • Ukrudt, sygdomme og skadedyr
 • Opmåling/Afsætning
 • Plantearbejde mv.
 • Brug og vedligeholdelse af maskiner
 • Græsetablering
 • Pleje af græsarealer
 • Beskæring vinter/sommer samt pleje
 • Andre pleje og vedligeholdelsesopgaver
 • Kunstgræs – groundsman

En nærmere beskrivelse af fagenes indhold og praktikmål  findes i uddannelsesordningen for uddannelsen til Greenkeeper og Groundsman på: www.eud-adm.dk

Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet, bestået den afsluttende prøve og efter skolens samlede vurdering anses for egnet til at gennemføre uddannelsen.

I forbindelse med afslutning af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning med angivelse af de karakterer, eleven har opnået i grund-, område- og specialefag.

Skolevejledningen skal angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden, og skolen skal også vurdere elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning i område- og specialefag, hvor eleven som minimum har opnået karakteren 02 efter 7-skalaen.

Skolevejledningen udleveres/sendes til praktikvirksomheden og elev.