Løn og pension

Lønforhold

EUD-lærlinge i Anlægsgartnerfaget aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage.

Lærlinge har ret til årlig lønforhandling, som gennemføres i marts måned, medmindre andet aftales lokalt. Såfremt der er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden kan denne bistå lærlingen.

Lærlinge indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning tæller som 4. uddannelsesår.


Ugeløn under skole- og praktikophold:

 

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2022*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2023*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2024*

1. Uddannelsesår**

 2.640

2.759

 2.855

2. Uddannelsesår 

 3.051

 3.188

 3.300

3. Uddannelsesår 

 3.644

 3.808

 3.941

4. Uddannelsesår 

 4.382

 4.579

 4.739

 *Gældende fra den lønningsuge, hvor 1. marts falder.

** Variabel varighed


For lærlinge der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale

 

1. marts 2022

1. marts 2023

1. marts 2024

Voksenlærlinge (25 år)

Under 1 års anciennitet

Over 1 års anciennitet

 

152,75

153,75

 

158,75

159,75

 

164,50

165,50

Hvis arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden udbetaler voksenløn til lærling(e) minimum svarende til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F kan der opnås særlig lønrefusion i forbindelse med skoleophold (se nærmere under punktet tilskudsordninger).


EGU-elever

 

1. marts 2022

1. marts 2023

1. marts 2024

EGU-elever

1. uddannelsesår pr. uge

2. uddannelsesår pr. uge

 

2.640

3.051

 

2.759

3.188

 

2.855

3.300


Fritvalgsopsparing

Fritvalgsopsparing udgør:  

  • 2023: 5 % af lønnen
  • 2024: 7 % af lønnen


Overarbejde:

Lærlinge kan deltage i overarbejde i særlige situationer og såfremt der opstår en akut situation. Overarbejde afspadseres i forholdet 1:2. Overarbejdstillægget kan udbetales mens merarbejdet skal afspadseres.


Opholdsrum og skurpenge:

Hvis der ikke stilles forsvarligt skur og opholdsrum til rådighed har lærlinge i lighed med øvrige ansatte ret til skurpenge på kr. 53,02 pr. dag, fra det tidspunkt hvor kravet stilles.


Pension

Gældende fra 1. juni 2023 – til 28. februar 2024


Lærlinge mellem 18 og 19 år

Lærlingen har ret til pension, når lærlingen er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Det samlede pensionsbidrag udgør 6%, hvor arbejdsgiver betaler 4% og lærling 2%.


Lærlinge over 20 år

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år udgør den samlede pensionsbidrag 12%, hvor arbejdsgiver betaler 10% og lærling 2%.

Der regnes pensionsbidrag af den samlede ferieberettigede løn


Forsikringsydelse

Lærlinge der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  1. Invalidepension (maksimalt 60.000,00 kr. pr. år)
  2. Invalidesum (maksimalt 100.000,00 kr.)
  3. Forsikring ved kritisk sygdom (100.000,00 kr.)
  4. Dødsfaldssum (300.000,00 kr.)

Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen.

Forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for PensionDanmark.

Der henvises i øvrigt til de overenskomster, der er mellem arbejdsmarkedets parter. Se nærmere her.


Betaling af undervisningsmaterialer

Arbejdsgivere forpligtes til at indbetale et uddannelsesgebyr til Danske Anlægsgartnere ved uddannelsesaftalens start.

Uddannelsesgebyret benyttes til betaling af undervisningsmaterialer og fælles svendegave fra de uddannelsesbærende organisationer.

Uddannelsesgebyret udgør prisen for undervisningsmaterialer herunder administration samt omkostningen til svendegave.

Danske Anlægsgartnere indkøber undervisningsmaterialerne, der udleveres under første hovedforløb, på baggrund af den liste over litteratur og materialer, som parterne årligt gennemgår og reviderer.