Løn og pension

Lønforhold

EUD-elever i Anlægsgartnerfaget aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage.

Elever indrangeres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning tæller som 4. uddannelsesår.

Ugeløn under skole- og praktikophold:

 

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2020*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2021*

 Kr. pr. uge fra

 1. marts 2022*

1. Uddannelsesår**

 2.595

2.595

2.640

2. Uddannelsesår 

 3.000

 3.000

 3.051

3. Uddannelsesår 

 3.583

 3.583

 3.644

4. Uddannelsesår 

 4.309

 4.309

 4.382

 *Gældende fra den lønningsuge, hvor 1. marts falder.

** Variabel varighed

Særlig opsparing og fritvalgsopsparing

Fastlønnede og ugelønnede elever modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage. Disse medarbejdere opsparer i henhold til nedenstående tabel.

 Periode

 Opsparing inkl.  ferietillæg ex. fritvalg

 Samlet opsparing inkl.  fritvalgsopsparing

Pr. 1. marts 2020            

 3,6 %  6,6 %

Pr. 1. marts 2021                  

 3,6 %  7,6 %
Pr. 1. marts 2022                     
 3,6 %  8,6 %

For elever, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale

Hvis arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden til elever, der er fyldt 25 år, udbetaler løn minimum svarende til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F, kan der opnås særlig lønrefusion i forbindelse med skoleophold (se nærmere under punktet tilskudsordninger).

 

  1. marts 2020
  1. marts 2021
  1. marts 2022

Voksenelever

Ved 1 års anciennitet

Under 1 års anciennitet

 

147,40

146,40

 

150,60

149,60

 

153,75

152,75

Overarbejde:

Elever kan deltage i overarbejde i særlige situationer og såfremt der opstår en akut situation. Overarbejde afspadseres i forholdet 1:2. Overarbejdstillægget kan udbetales mens merarbejdet skal afspadseres.

Opholdsrum og skurpenge:

Hvis der ikke stilles forsvarligt skur og opholdsrum til rådighed har elever i lighed med øvrige ansatte ret til skurpenge på kr. 53,02 pr. dag, fra det tidspunkt hvor kravet stilles.

Overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F kan hentes https://www2.3f.dk/find-overenskomst/den-groenne-gruppe  

Pension

Gældende fra 1. marts 2020 – til 28. februar 2023

Elever der er fyldt 18 år

Eleven har ret til pension, når eleven er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

Det samlede pensionsbidrag udgør 6%, hvor arbejdsgiver betaler 4% og elev 2%.

Elever over 20 år

Med virkning fra den måned, hvor eleven fylder 20 år udgør den samlede pensionsbidrag 12%, hvor arbejdsgiver betaler 8% og elev 4%.

Der regnes pensionsbidrag af den samlede ferieberettigede løn

Forsikringsydelse

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension (maksimalt 60.000,00 kr. pr. år)
  • Invalidesum (maksimalt 100.000,00 kr.)
  • Forsikring ved kritisk sygdom (100.000,00 kr.)
  • Dødsfaldssum (300.000,00 kr.)

Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen.

Forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for PensionDanmark.

Der henvises i øvrigt til de overenskomster, der er mellem arbejdsmarkedets parter. Se nærmere her.

Betaling af undervisningsmaterialer

Arbejdsgivere forpligtes til at indbetale et uddannelsesgebyr til Danske Anlægsgartnere ved uddannelsesaftalens start.

Uddannelsesgebyret benyttes til betaling af undervisningsmaterialer og fælles svendegave fra de uddannelsesbærende organisationer.

Uddannelsesgebyret udgør prisen for undervisningsmaterialer herunder administration samt omkostningen til svendegave.

Danske Anlægsgartnere indkøber undervisningsmaterialerne, der udleveres under første hovedforløb, på baggrund af den liste over litteratur og materialer, som parterne årligt gennemgår og reviderer.