Grundforløbsprøve

Grundforløbsprøve

Ved afslutningen på grundforløbets 2. del skal eleven gennemføre en grundforløbsprøve for at kunne påbegynde sit hovedforløb.

Udover grundforløbsprøven skal eleven bestå det uddannelsesspecifikke fag samt have de nødvendige certifikater, der fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen.

Der findes en fælles standard, der skal sikre, at eleverne opnår samme minimumsniveau. Den fælles standard findes her:

Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven, anlægsgartner, greenkeeper og groundsman.

Skolerne og det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri er blevet enige om at udføre den fælles standard i fællesskab og vil løbende foretage justeringer.

Grundforløbsprøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Hvis eleven ikke består, har eleven ret til at gå til en ny prøve.

Skolen har ansvaret for at udpege og aflønne censorer til prøven.