Godkendelse af lærepladser

Godkendelse af lærepladser

For at en virksomhed kan ansætte elever, skal virksomheden være godkendt af Det faglige uddannelsesudvalg.

Når en virksomhed skal ansøge om at blive godkendt til at have elever, skal virksomheden udfylde et ansøgningsskema, som indsendes til Byggeriets Uddannelser enten elektronisk eller pr. brev.

Virksomheden kan ansøge om godkendelse nederst på denne side. Ansøgningsprocessen vil typisk tage et par uger.

Virksomheden skal søge om godkendelse hvis,

  • Virksomheden ikke er godkendt til at uddanne elever.
  • Virksomheder ikke haft elever de sidste 5 år.
  • Virksomheden ønsker at få revurderet en begrænset godkendelse
  • Virksomheden har skiftet CVR-nummer.

Vurderingen af ansøgningen

Efter lov om erhvervsuddannelser er det det faglige uddannelsesudvalg, der godkender virksomheder til at have elever i lære. I praksis er godkendelsen lagt ud til lokale godkendere, da det skønnes, at de i højere grad har en lokal og faglig indsigt i virksomheden.

For at kunne blive godkendt skal virksomheden kunne varetage en praktikuddannelse i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler og skal kunne give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

I forbindelse med vurderingen vil virksomheden blive kontaktet pr. telefon, hvor der aftales, om der er behov for et besøg.

Når der foreligger en virksomhedsvurdering, sendes denne til Byggeriets Uddannelser, hvorefter virksomheden får besked om, hvilken godkendelsesform der er vurderet egnet til virksomheden.

I tilfælde af, at godkenderne ikke har vurderet ansøgningen inden for ti dage, vil der blive foretaget en administrativ godkendelse ud fra nedenstående beskrevne kriterier.

Alt efter arbejdsopgaver, størrelse og erfaring gives enten en fuldstændig godkendelse, en delvis godkendelse eller, hvilket sker meget sjældent, et afslag på ansøgningen om at blive praktikvirksomhed.

En fuldstændig godkendelse:

Virksomheder med en rimelig medarbejderstab og det fornødne omfang af faglige opgaver får en fuldstændig godkendelse.

Begrænset godkendelse:

Begrænset godkendelse gives hvis eks.:

Virksomheden har de fornødne faglige opgaver men har en mindre medarbejderstab. Her kan godkendelsen begrænses til et bestemt antal elever med udgangspunkt i en norm med to elever pr. faglært indehaver og én elev pr. fagkyndig ansat/svend.

Virksomheden mangler centrale faglige opgaver i forhold til elevens uddannelse. Her er det muligt at indgå en kombinationsaftale i samarbejde med en anden helt eller delvist godkendt virksomheden. I forbindelse med en kombinationsaftale skal der udfærdiges to eller flere uddannelsesaftaler, hvor det angives i hvilken periode, hver virksomhed har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar. Virksomhederne skal tilsammen kunne give eleven en afsluttende uddannelse.

På baggrund af ansøgningen skriver Byggeriets Uddannelser et udkast til godkendelse. Dette udkast samt virksomhedsansøgningen sendes til høring til godkenderne.

Til orientering offentliggøres den endelig godkendelse på praktikpladsen.dk.

Praktikvejlederkursus i den grønne branche

Det faglige uddannelsesudvalg anbefaler alle godkendte praktikvirksomheder at deltage på et 2-dages-praktikvejlederkursus, som er udviklet specielt til den grønne branche. Kurset afholdes forår og efterår på AMU Nordjylland – Sandmoseskolen og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Alle godkendte virksomheder vil modtage en invitation fra Det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri.

Kursets hovedformål er, at få det optimale ud af samarbejdet mellem praktikvirksomhed og elev gennem uddannelsesforløbet.

Kurset har primært fokus på kvalitet i uddannelsen, viden om oplæring af elever, regler, overenskomster, udfyldelse af logbøger og erfaringsudveksling i den grønne branche.

Kontakt Det faglige udvalg for at høre mere om indhold samt hvornår kurserne afvikles.

 Anke

Hvis virksomheden er utilfreds med den endelige afgørelse, kan der skriftligt klages til Ankenævnet vedr. praktikvirksomheder.

Arbejdsskadeforsikring

Virksomheden skal være opmærksom på at være arbejdsskadeforsikret.

Der er sikringspligt, såfremt en elev/praktikant kommer til skade. Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte skal være særlig opmærksomme på at tegne en arbejdsskadeforsikring ved ansættelse af elever.

Enkeltmandsvirksomheder skal tegne arbejdsskadeforsikring og afholde udgiften hertil, når der indgås en uddannelsesaftale. Undlader virksomheden/praktikværten at overholde sikringspligten, kan virksomheden både kunne pålægges en bøde og gøres personligt ansvarlig for udgifter til erstatning, mén godtgørelse mv., hvis eleven kommer til skade.

Udfyld og indsend elektronisk ansøgningsskema:

Anlægsgartner 

Greenkeeper og Groundsman